คณะครูประถมปลาย

คุณครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่4 - 6 

ปีการศึกษา 2564

 

 

    นางสาวศศิธร  ช่อหนองแสน

        ครูประจำชั้น ป.4/1

 

       นายพูนสมบัติ  แพงดวง

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.4/1

 

 

 

       นางสาวกิ่งแก้ว ชัยสุรินทร์

        ครูประจำชั้น ป.4/2

 

       นายพูนสมบัติ แพงดวง

       ครูผู้ช่วยชั้น ป.4/2

 

 

 

     นางสาวมนต์ทิกานต์ โพธิ์คำ

       ครูประจำชั้น ป.4/3

 

       นายพูนสมบัติ แพงดวง

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.4/3

 

 

 

          นายจิรศักดิ์ วรกา

        ครูประจำชั้น ป.5/1

 

     นางสาวกัญจน์รัชต์ พันธ์เลิศ

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.5/1

 

 

 

     นาวสาวแสงอรุณ แพงดวง

        ครูประจำชั้น ป.5/2

 

       นางสาวกัญจน์รัชน์ พันธ์เลิศ

          ครูผู้ช่วยชั้น ป.5/2

 

 

 

    นาวสาวจันทร์เพ็ญ ศรีขัดเค้า

       ครูประจำชั้น ป.5/3

 

      นางสาวกัญจน์รัชต์ พันธ์เลิศ

          ครูผู้ช่วยชั้น ป.5/3

 

 

 

      นายดนุพล สุขะปรเมษฐ

        ครูประจำชั้น ป.6/1

 

     นางเจษฎา เสนหอม

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.6/1

 

 

 

       นางสาวมุกดา ใจเที่ยง

        ครูประจำชั้น ป.6/2

        นางเจษฎา เสนหอม

      ครูผู้ช่วยชั้น ป.6/2

 

 

 

    นางสาวอัชรีพร สุระทัด

       ครูประจำชั้น ป.6/3

 

       นายเจษฎา เสนหอม

      ครูผู้ช่วยชั้น ป.6/3

 

คณะครูอนุบาล

คุณครูประจำชั้นระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3

ปีการศึกษา 2564

 

 

    นางสาวอรอุมา  บุญพิทักษ์ 

    ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

 

     นางสาวสลิต  ปะนันโต

      ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล

 

 

 

    นางณัฐกานต์  ฮุงหวล

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

 

     นางสาวฐานะมาศ  แก้วเทพ

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

 

 

 

    นางสาวจันทจร  บรรลือหาญ

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

 

     นางสาวสุพรรษา รสหอม

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

 

 

 

          นางรสริน  บุญพรม

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

 

     นางสาวรุ่งนภา  สุขวัน

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

 

 

 

    นางสาวจิรปรียา  จันทร์ศรีนวล

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

 

     นางสาววรัญญา  กมลปราณี

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

 

 

 

    นางธนพร  จันโทวาท

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

 

     นางสาวมาริษา เกตุพิมล 

   ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

 

 

 

    นางมลัยพร  เครือสุวรรณ

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

 

     นางสาวเกสร สุริยะวงศ์ษา

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

 

   

       นางวาสนา พระโนราช

     ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

  

     นางสาวณิชาภัทร  เอี่ยวออด

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

 

คณะครูประถมต้น

คุณครูประจำชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 

ปีการศึกษา 2564

 

 

  นางสาวอรวรรณ ณรงค์ธรรม

    ครูประจำชั้น ป.1/1

 

     นายเนรมิตร ศรีพระวงศ์

     ครูผู้ช่วยชั้น ป.1/1

 

 

 

        นางนิศาชล สุพร

    ครูประจำชั้น ป.1/2

 

       นางสาวนาตยา ลีบุญ

       ครูผู้ช่วยชั้น ป.1/2

 

 

 

   นางสาวศิริรัตน์ แก่นจันทร์

       ครูประจำชั้น ป.1/3

 

       นางสาวปิยะพร สุมุกดา

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.1/3

 

 

 

       นางจินตนา  ศรีสงคราม

         ครูประจำชั้น ป.2/1

 

     นายสุเมธ เหล่าขัตติยะ

     ครูผู้ช่วยชั้น ป.2/1

 

 

 

     นางสาวดลยา วัฒนอาษา

        ครูประจำชั้น ป.2/2

 

       นางวรรณพร  ศรีโสภา

       ครูผู้ช่วยชั้น ป.2/2

 

 

 

    นางณัชชานันท์ ผลาสุข

    ครูประจำชั้น ป.2/3

 

       นางสาวปิยดา นาลา

       ครูผู้ช่วยชั้น ป.2/3

 

 

 

      นางอุมาพร  สุขแสน

      ครูประจำชั้น ป.3/1

 

      นายชาตรี พงษ์หนองโน

         ครูผู้ช่วยชั้น ป.3/1

 

 

 

       นางชัญญา  สมประสงค์

        ครูประจำชั้น ป.3/2

        นายสมชาย  พูพวก

      ครูผู้ช่วยชั้น ป.3/2

 

 

 

    นางสาวปฐมาวดี แกมใบ

       ครูประจำชั้น ป.3/3

 

        นายสมชาย  พูพวก

      ครูผู้ช่วยชั้น ป.3/3

 

คณะครูพิเศษ

                               

ครูผู้สอนจินตคณิต  ปีการศึกษา 2564

     
 นายเรืองวิทย์ ประดน  นายเอกรัณต์ แสงวิมาน  นายรณกร หริ่มเพ็ง
ผู้ประสานงาน

 อนุบาล , ป.1, ป.3

ป.2, ป.4-6

                               

 

ครู IEP (Intensive English Programs)

ปีการศึกษา 2564

     
 Teacher Micky  Teacher Jassie  teacher Peaches
อ.1 - ป.1   ป.1-3

ป.4-6 

คณะผู้บริหาร

 

บิชอปลือชัย ธาตุวิสัย
ผู้รับใบอนุญาต

 

 

 

บาดหลวงชนะสิทธิ์ ศิลาโคตร
แทนผู้รับใบอนุญาต

 

 

 

ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค

อธิการิณี/ผู้จัดการ

ซิสเตอร์ผกามาศ  มาสอน

ผู้อำนวยการ/ดูแลระดับปฐมวัย

   

ซิสเตอร์จันทรา กอหสุวรรรณ

ฝ่ายบริหารจัดการ

ซิสเตอร์สิริกานต์ ศรีเผลา

ผู้ช่วยฝ่ายบริหารฯประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

RSS MSB

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000