สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา

พิมพ์
หมวด: สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา

ระบบสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ  สรุปโดยแยกตามลำดับดังนี้

 

ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

 ชื่อโรงเรียน    โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ        
                    MAHATHAISUKSA  BUENGKAN  SCHOOL

 

 ระดับการศึกษาที่เปิดสอน             เตรียมอนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6

 

 ข้อมูลการอนุญาต   รับนักเรียนตั้งแต่งอายุ          2 ปี – 12 ปี     ความจุนักเรียนสูงสุด 1,500 คน

จำนวนห้องเรียน   28   ห้องเรียน

 

 ตั้งอยู่   เลขที่   78     ถนนพ้นทุกข์ภัย  ตำบลวิศิษฐ์          อำเภอเมืองบึงกาฬ      
จังหวัดบึงกาฬ  รหัสไปรษณีย์  38000   
หมายเลขโทรศัพท์  0 – 4249 – 1215   โทรสาร  0 – 4249 – 1930

 

E – Mail  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.                              Website  www.msb.ac.th

 

 ลักษณะโรงเรียนตาม พรบ.  โรงเรียนเอกชน    โรงเรียนเอกชน  มาตรา 15 (1)   ประเภทสามัญศึกษา

 

โรงเรียนตั้งอยู่ในเขตการปกครอง  เทศบาลตำบล

 

 ผู้รับใบอนุญาตเป็น             นิติบุคคล

                ชื่อผู้รับใบอนุญาต                          นายยอด    พิมพิสาร

                ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต            นายสมนึก    สุทธิ

                ชื่อผู้จัดการ                                  นางสาวพรพิรุณ   จันทร์เด่นดวง

                ชื่อผู้อำนวยการ                             นางสาวพรรณี   จารุวิภาค

 

 

 เนื้อที่  อาคารต่างๆของโรงเรียน

                                จำนวนอาคาร ห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน  ดังนี้

ชื่ออาคาร

จำนวนห้องเรียน(ห้อง)

ภายในประกอบไปด้วยห้อง

เปโตรคาเร็ตโต

6

อ.เตรียม, อ.1/1, อ1/2, อ1/3, อ2/1, อ2/2 ห้องพักครู,

ห้องสื่อ. ห้องอาหาร. ห้องน้ำ

สิทธิอำนวย

9

ชั้นที่ 1  ห้องประชาสัมพันธ์, ห้องเอนกประสงค์,

ห้องอธิการ,ห้องผู้อำนวยการ,ห้องพักครู,ห้องรับแขก,ห้องโสตทัศนศึกษา,ห้องพยาบาล.ห้องน้ำครู (1ห้อง) ห้องน้ำนักเรียน (8ห้อง)

ชั้นที่ 2  ห้องป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.2/1,ป.2/2

ห้องแนะแนว, ห้องสื่อ

ชั้นที่ 3 ห้องป.2/3, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 ห้องน้ำครู

มารีย์รักษ์

9

ชั้นที่ 1   ห้องธุรการ,ห้องรับแขก,ห้องเก็บของ,

ห้องน้ำนักเรียน 11 ห้อง

ชั้นที่ 2  ห้องป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ห้องคอมพิวเตอร์,

ห้องสมุด, ห้องน้ำครู

ชั้นที่ 3  ห้องป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  ห้องจริยธรรม,

ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเก็บของ

ชั้นที่ 4  ห้องป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 ,ห้องซ้อมการแสดง,

ห้องวิทยาศาสตร์

อาคารเอนกประสงค์

4

ชั้นที่ 1   ห้องอาหาร, ห้องขายเครื่องเขียน

ชั้นที่ 2   ห้องอ.2/3, อ.3/1, อ.3/2, อ.3/3, ห้องจริยธรรมห้องน้ำ 2 ห้อง

อาคารนานัคฮอล

 

ใช้ประกอบการ

รวม

28

 

                  

 

ลำดับที่

พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม และ นันทนาการ

1

สนามฟุตบอล

2

สนามบาสเก็ตบอล

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000