สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา

พิมพ์
หมวด: สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

 

 

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
ระบบสารสนเทศพื้นฐานของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ สรุปโดยแยกตามลำดับดังนี้
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา                                                                                                                          
ชื่อโรงเรียน: โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ    ชื่อย่อ ม.ถ.บ.
                                           MAHATHAISUKSA  BUENGKAN  SCHOOL ชื่อย่อ M.S.B
ระดับการศึกษาที่เปิดสอน: เตรียมอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
ข้อมูลการอนุญาต: รับสมัครนักเรียนตั้งแต่อายุ 2 ปี - 12 ปี
  ความจุนักเรียนสูงสุด  1,500 คน
จำนวนห้องเรียน: 28 ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการอื่น ๆ:  8 ห้อง
ตั้งอยู่เลขที่  : 78  ถนน พ้นทุกข์ภัย   ตำบล วิศิษฐ์
  อำเภอ เมืองบึงกาฬ   จังหวัด บึงกาฬ
  รหัสไปรษณีย์   38000
หมายเลขโทรศัพท์: 0-4249-1215 
โทรสาร: 0-4249-1930
E–Mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
Website www.msb.ac.th

     ลักษณะโรงเรียน

ตามพรบ.โรงเรียนเอกชน :

โรงเรียนเอกชน  มาตรา 15 (1)   ประเภทสามัญศึกษา
                   เขตปกครอง: เทศบาลตำบล
 ผู้รับใบอนุญาตเป็น:

 นิติบุคคล

ผู้รับใบอนุญาต:

 บิชอปลือชัย ธาตุวิสัย

 แทนผู้รับใบอนุญาต :

 บาดหลวงชนะสิทธิ์  ศิลาโคตร

ผู้จัดการ:

 ซิสเตอร์พรรณี จารุวิภาค

ผู้อำนวยการ:

 ซิสเตอร์ผกามาศ มาสอน

   

 เนื้อที่  อาคารต่างๆ ของโรงเรียน

       จำนวนอาคาร ห้องเรียน ห้องประกอบการเรียน  ดังนี้

ชื่ออาคาร

จำนวนห้องเรียน(ห้อง)

ภายในประกอบไปด้วยห้อง

เปโตรคาเร็ตโต

6

อ.เตรียม, อ.1/1, อ1/2, อ1/3, อ2/1, อ2/2 ห้องพักครู,

ห้องสื่อ. ห้องอาหาร. ห้องน้ำ

สิทธิอำนวย

9

ชั้นที่ 1  ห้องประชาสัมพันธ์, ห้องเอนกประสงค์,

ห้องอธิการ,ห้องผู้อำนวยการ,ห้องพักครู,ห้องรับแขก,ห้องโสตทัศนศึกษา,ห้องพยาบาล.ห้องน้ำครู (1ห้อง) ห้องน้ำนักเรียน (8ห้อง)

ชั้นที่ 2  ห้องป.1/1, ป.1/2, ป.1/3, ป.2/1,ป.2/2

ห้องแนะแนว, ห้องสื่อ

ชั้นที่ 3 ห้องป.2/3, ป.3/1, ป.3/2, ป.3/3 ห้องน้ำครู

มารีย์รักษ์

9

ชั้นที่ 1   ห้องธุรการ,ห้องรับแขก,ห้องเก็บของ,

ห้องน้ำนักเรียน 11 ห้อง

ชั้นที่ 2  ห้องป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 ห้องคอมพิวเตอร์,

ห้องสมุด, ห้องน้ำครู

ชั้นที่ 3  ห้องป.5/1, ป.5/2, ป.5/3  ห้องจริยธรรม,

ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องเก็บของ

ชั้นที่ 4  ห้องป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 ,ห้องซ้อมการแสดง,

ห้องวิทยาศาสตร์

อาคารเอนกประสงค์

4

ชั้นที่ 1   ห้องอาหาร, ห้องขายเครื่องเขียน

ชั้นที่ 2   ห้องอ.2/3, อ.3/1, อ.3/2, อ.3/3, ห้องจริยธรรมห้องน้ำ 2 ห้อง

อาคารนานัคฮอล

 

ใช้ประกอบการ

รวม

28

 

 

                  

 

ลำดับที่ 

พื้นที่ปฏิบัติกิจกรรม และ นันทนาการ

1

สนามฟุตบอล

2

สนามบาสเก็ตบอล

 

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000