ปีการศึกษา 2554

พิมพ์
หมวด: ปีการศึกษา 2554
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

ระดับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2554

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำแนกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียน

ระดับ 2.5 ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ภาษาไทย

คณิตฯ

วิทย์

สังคมฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยรวมร้อยละ

ป.1

119

89.08

92.44

79.83

89.08

98.32

100

100

78.15

90.86

ป.2

130

77.69

90.77

73.08

90.00

87.69

97.69

88.46

73.85

84.90

ป.3

111

76.58

100

75.68

88.29

92.79

90.09

96.40

54.95

84.35

ป.4

113

89.38

97.35

87.61

75.22

95.58

97.35

94.69

37.17

84.29

ป.5

125

84.80

84.00

65.60

82.40

97.60

96.80

99.20

57.60

83.50

ป.6

116

88.79

83.62

72.41

90.52

96.55

90.52

99.14

93.10

89.33

เฉลี่ย

 

84.39

91.36

75.70

85.92

94.76

95.41

96.31

65.80

86.21

 

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำแนกตามช่วงชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2554

      ที่มีผลการเรียนระดับ 3.00  ขึ้นไป  

ชั้น

จำนวนนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละ

ภาษาไทย

คณิตฯ

วิทย์

สังคมฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

ต่างประเทศ

ป.3

111

70

99

65

83

94

83

72

80

 

ร้อยละ

63.06

89.19

58.56

74.77

84.68

74.77

64.86

36.04

68.24

ป.6

 

88

87

60

93

107

83

106

74

 

ร้อยละ

75.86

75

51.72

80.17

92.27

71.55

91.38

63.79

75.22

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2554

ชั้น

จำนวนนักเรียน

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมสังคมฯ

เฉลี่ยรวมร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ป.1

119

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.2

130

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.3

111

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.4

113

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.5

125

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.6

116

100

-

100

-

100

-

100

-

100

รวม

714

100

-

100

-

100

-

100

-

100

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  ปีการศึกษา 2554

ชั้น

จำนวนนักเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

สรุปผู้เรียนทั้งหมด

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ควรปรับปรุง

ดี

ดีเยี่ยม

ควรปรับปรุง

ดี

ดีเยี่ยม

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ป.1

119

-

9.63

89.76

10.85

47.29

41.86

119

-

ป.2

130

-

19.37

79.02

6.57

38.18

55.24

130

-

ป.3

111

-

8.68

91.15

0.41

27.35

72.24

111

-

ป.4

113

-

13.35

86.56

0.80

29.36

69.83

113

-

ป.5

125

-

9.67

90.33

-

21.75

78.25

125

-

ป.6

116

-

2.90

97.10

0.08

38.32

61.60

116

-

เฉลี่ยร้อยละ

-

10.60

88.99

3.12

33.71

63.17

100

-

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000