ปีการศึกษา 2553

พิมพ์
หมวด: ปีการศึกษา 2553
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

ระดับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2553

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำแนกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียน

ระดับ 2.5 ขึ้นไป   คิดเป็นร้อยละ

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ภาษาไทย

คณิตฯ

วิทย์

สังคมฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยรวมร้อยละ

ป.1

128

89.84

93.75

89.59

100

97.66

100

97.99

83.59

93.26

ป.2

123

73.73

89.83

84.75

83.05

92.37

94.92

98.31

67.80

85.59

ป.3

117

64.96

77.78

78.63

70.09

94.87

97.44

94.87

44.44

77.88

ป.4

125

60.00

85.60

87.20

84.80

92.00

100

94.40

56.80

82.60

ป.5

125

82.64

89.26

73.55

83.47

98.35

94.21

96.69

54.55

84.09

ป.6

117

100

74.36

76.07

91.45

98.29

98.29

9.15

62.39

87.50

เฉลี่ย

 

78.53

85.10

80.63

85.48

95.59

97.48

96.85

61.60

85.16

 

  ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำแนกตามช่วงชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2553

      ที่มีผลการเรียนระดับ 3.00  ขึ้นไป  

ชั้น

จำนวนนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละ

ภาษาไทย

คณิตฯ

วิทย์

สังคมฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

ต่างประเทศ

ป.3

117

58

70

76

63

91

104

85

39

 

ร้อยละ

49.57

59.83

64.96

53.85

77.78

88.89

72.65

33.33

62.61

ป.6

117

111

72

55

79

114

104

106

51

 

ร้อยละ

94.87

61.54

47.01

67.52

97.44

88.89

90.60

43.59

73.93

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2553

ชั้น

จำนวนนักเรียน

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมสังคมฯ

เฉลี่ยรวมร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ป.1

128

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.2

123

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.3

117

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.4

125

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.5

125

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.6

117

100

-

100

-

100

-

100

-

100

รวม

735

100

-

100

-

100

-

100

-

100

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  ปีการศึกษา 2553

ชั้น

จำนวนนักเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

สรุปผู้เรียนทั้งหมด

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ควรปรับปรุง

ดี

ดีเยี่ยม

ควรปรับปรุง

ดี

ดีเยี่ยม

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ป.1

128

-

19.25

78.91

26.70

50.99

22.30

128

-

ป.2

123

-

28.20

69.03

21.57

44.76

33.67

123

-

ป.3

117

-

30.07

67.83

7.54

46.00

46.46

117

-

ป.4

125

-

17.89

80.95

3.49

42.98

53.53

125

-

ป.5

125

-

25.05

73.70

2.78

48.16

49.06

125

-

ป.6

117

-

42.27

56.88

4.88

51.36

43.82

117

-

เฉลี่ยร้อยละ

-

27.12

71.22

11.15

47.38

41.47

100

-

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000