ปีการศึกษา 2552

พิมพ์
หมวด: ปีการศึกษา 2552
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

ระดับค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2552

ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำแนกตามระดับชั้นและกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีผลการเรียน

ระดับ 2.5 ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 

 

ชั้น

จำนวนนักเรียน

ภาษาไทย

คณิตฯ

วิทย์

สังคมฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

ภาษาอังกฤษ

เฉลี่ยรวมร้อยละ

ป.1

118

83.90

93.22

96.61

94.07

97.46

94.92

93.22

84.75

92.27

ป.2

117

74.36

80.34

77.93

94.02

91.45

89.74

87.07

61.02

81.92

ป.3

115

71.30

66.96

66.38

87.83

92.04

96.52

81.74

44.35

75.89

ป.4

114

79.82

82.46

81.58

93.86

97.32

94.74

88.60

47.86

83.28

ป.5

117

67.52

91.45

66.10

71.79

96.58

95.73

94.87

51.67

79.46

ป.6

104

93.27

81.73

87.50

96.15

99.06

95.19

92.38

77.32

90.33

เฉลี่ย

 

78.36

82.69

79.26

89.62

95.65

94.47

89.65

61.16

83.86


ตารางแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำแนกตามช่วงชั้น และกลุ่มสาระการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2552

      ที่มีผลการเรียนระดับ 3.00  ขึ้นไป   

ชั้น

จำนวนนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ร้อยละ

ภาษาไทย

คณิตฯ

วิทย์

สังคมฯ

สุขศึกษา

ศิลปะ

การงาน

ต่างประเทศ

ป.3

115

62

61

59

72

89

90

77

34

 

ร้อยละ

53.91

53.04

50.86

62.61

78.76

78.26

66.96

29.57

59.25

ป.6

104

83

73

76

90

99

87

86

61

 

ร้อยละ

79.81

70.19

73.08

86.54

93.40

83.65

81.90

62.89

78.93

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ตารางแสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา  ปีการศึกษา 2552

ชั้น

จำนวนนักเรียน

กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมลูกเสือ

กิจกรรมชุมนุม

กิจกรรมสังคมฯ

เฉลี่ยรวมร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ผ่าน

ร้อยละ

ไม่ผ่าน ร้อยละ

ป.1

118

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.2

117

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.3

115

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.4

114

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.5

117

100

-

100

-

100

-

100

-

100

ป.6

104

100

-

100

-

100

-

100

-

100

รวม

685

100

-

100

-

100

-

100

-

100

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนระดับประถมศึกษา

ตารางแสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์และผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด  ปีการศึกษา 2552

ชั้น

จำนวนนักเรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

การอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียน

สรุปผู้เรียนทั้งหมด

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ระดับคุณภาพ

ควรปรับปรุง

ดี

ดีเยี่ยม

ควรปรับปรุง

ดี

ดีเยี่ยม

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ป.1

118

-

6.78

93.22

-

56.67

43.33

118

-

ป.2

117

-

2.56

97.44

1.71

30.79

67.52

117

-

ป.3

115

-

18.59

81.41

-

31.85

68.15

115

-

ป.4

114

-

7.02

92.98

-

32.02

67.98

114

-

ป.5

117

-

14.53

85.47

-

57.16

42.84

117

-

ป.6

104

-

12.62

87.38

1.08

64.54

34.38

104

-

เฉลี่ยร้อยละ

-

10.35

89.65

0.47

45.50

54.03

100

-

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000