วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์

พิมพ์
หมวด: วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

 

อัตลักษณ์

“ขยัน ศรัทธา ร่าเริง”


คติพจน์

“ ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่”


วิสัยทัศน์ ( Vision )

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม  รู้ทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรมีการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับของสังคมพันธกิจ ( Mission )

  1. จัดระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู
  5. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ งานบริการ เอกสาร ข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบ
  6. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  7. พัฒนาการให้ข่าวสาร การให้บริการและรับบริการและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

 

 

แผนที่โรงเรียน

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • ส่งแบบทรงผมนร.ให้ครม.เห็นชอบ ศธ.เสนอร่างกฎแบบทรงผมนักเรียน ดันเข้า ครม.หลังพบปัญหาโรงเรียนยึดเกณฑ์ทรงผมนักเรียนแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังเร่งแก้ระเบียบรถ โรงเรียนติดเซ็นเซอร์ นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วนว่า ขณะนี้มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และที่กำลังดำ

  • ยอดสมัครแกต-แพตลดลง ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยผลการรับสมัครทดสอบความถนัดทั่วไปหรือแกต และการทดสอบความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพหรือแพต ครั้งที่ 1/2557 สอบเดือนธันวาคม 2556 ว่า ขณะนี้ได้ปิดรับสมัครไปแล้วโดยมีผู้สมัครทั้งสิ้น 354,152 คน ชำระเงิน 335,950 คน

  • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ออกแถลงการณ์ต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมใจความว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2556 ที่มีเนื้อหาให้นิรโทษกรรมแก่บรรดาการกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นของบุคคล หรือประชาชนที่เกี่ยวเนื

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000