วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์

พิมพ์
หมวด: วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

 

อัตลักษณ์

“ขยัน ศรัทธา ร่าเริง”


คติพจน์

“ ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่”


วิสัยทัศน์ ( Vision )

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม  รู้ทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรมีการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับของสังคมพันธกิจ ( Mission )

  1. จัดระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู
  5. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ งานบริการ เอกสาร ข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบ
  6. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  7. พัฒนาการให้ข่าวสาร การให้บริการและรับบริการและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

 

 

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000