วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์

พิมพ์
หมวด: วิสัยทัศน์ พันธกิจ คติพจน์
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

 

อัตลักษณ์

“ขยัน ศรัทธา ร่าเริง”


คติพจน์

“ ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่”


วิสัยทัศน์ ( Vision )

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม  รู้ทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรมีการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับของสังคมพันธกิจ ( Mission )

  1. จัดระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน
  3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
  4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู
  5. พัฒนาระบบงานสารสนเทศ งานบริการ เอกสาร ข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบ
  6. จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  7. พัฒนาการให้ข่าวสาร การให้บริการและรับบริการและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

 

 

แผนที่โรงเรียน

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนะ 5 ทิศทางจัดการศึกษา ไฟเขียวทบทวนคาบเรียนต่อวัน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยว กับทิศทาง

  • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์บริหารงานของ มรภ.ทั่วประเทศทั้ง 40 สถาบัน ในรูปแบบของระบบราชการที่ชัดเจน โ

  • สพฐ.เดินหน้ากระจายเครื่องแท็บเล็ตให้กลุ่ม เด็กชายขอบ ได้มีสิทธิได้ใช้แท็บเล็ต สร้างความเท่าเทียมลดช่องว่างการศึกษา พร้อมเร่งเครื่องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและสังคม วันนี้ (16 ส.ค.) ที่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดเสวนาวิชาการเรื่อง แท็บเ

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000