Home

ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อก่อนเปิดเเรียน

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

26 ตุลาคม 2564 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ
และวัดนักบุญยอห์นบัปติสต์ ขอขอบพระคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564