Home

ลูกเสือสำรองเดินทางไกล 2559

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User

      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ลูกเสือสำรองจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีและกิจกรรมเดินทางไกล โดยมีซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล มาเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะส่งเสริมความมีระเบียบและเรียนรู้วิธีการทางลูกเสือ การอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน เด็กๆมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก

 • Samlong 001
 • Samlong 002
 • Samlong 003
 • Samlong 004
 • Samlong 005
 • Samlong 006
 • Samlong 007
 • Samlong 008
 • Samlong 009
 • Samlong 010
 • Samlong 011
 • Samlong 012
 • Samlong 013
 • Samlong 014
 • Samlong 015
 • Samlong 016
 • Samlong 017
 • Samlong 018
 • Samlong 019
 • Samlong 020
 • Samlong 021
 • Samlong 022
 • Samlong 023
 • Samlong 024
 • Samlong 025
 • Samlong 026
 • Samlong 027
 • Samlong 028
 • Samlong 029
 • Samlong 030
 • Samlong 031
 • Samlong 032
 • Samlong 033
 • Samlong 034
 • Samlong 035
 • Samlong 036
 • Samlong 037
 • Samlong 038
 • Samlong 039
 • Samlong 040
 • Samlong 041
 • Samlong 042
 • Samlong 043
 • Samlong 044
 • Samlong 045
 • Samlong 046
 • Samlong 047
 • Samlong 048
 • Samlong 049
 • Samlong 050
 • Samlong 051
 • Samlong 052
 • Samlong 053
 • Samlong 054
 • Samlong 055
 • Samlong 056
 • Samlong 057
 • Samlong 058
 • Samlong 059
 • Samlong 060
 • Samlong 061
 • Samlong 062
 • Samlong 063
 • Samlong 064
 • Samlong 065
 • Samlong 066
 • Samlong 067
 • Samlong 068
 • Samlong 069
 • Samlong 070
 • Samlong 071
 • Samlong 072
 • Samlong 073
 • Samlong 074
 • Samlong 075
 • Samlong 076
 • Samlong 077
 • Samlong 078
 • Samlong 079
 • Samlong 080
 • Samlong 081
 • Samlong 082
 • Samlong 083
 • Samlong 084
 • Samlong 085
 • Samlong 086
 • Samlong 087
 • Samlong 088
 • Samlong 089
 • Samlong 090
 • Samlong 091
 • Samlong 092
 • Samlong 093
.

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000