Home

ลูกเสือสำรองเดินทางไกล 2559

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User

      เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ลูกเสือสำรองจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีและกิจกรรมเดินทางไกล โดยมีซิสเตอร์ขวัญเรือน โอนากุล มาเป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะส่งเสริมความมีระเบียบและเรียนรู้วิธีการทางลูกเสือ การอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน เด็กๆมีความสุข สนุกสนานกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก

.