Home

ลูกเสือสามัญเข้าค่าย 2558

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ เขียนโดย Super User

     วันที่ 22-24 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสามัญในครั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะส่งเสริมความมีระเบียบและเรียนรู้วิธีการทางลูกเสือ การอยู่ร่วมกัน ความอดทน การทำงานเป็นทีม ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรต่อไป

 

 • Scout 58 001
 • Scout 58 002
 • Scout 58 003
 • Scout 58 004
 • Scout 58 005
 • Scout 58 006
 • Scout 58 007
 • Scout 58 008
 • Scout 58 009
 • Scout 58 010
 • Scout 58 011
 • Scout 58 012
 • Scout 58 013
 • Scout 58 014
 • Scout 58 015
 • Scout 58 016
 • Scout 58 017
 • Scout 58 018
 • Scout 58 019
 • Scout 58 020
 • Scout 58 021
 • Scout 58 022
 • Scout 58 023
 • Scout 58 024
 • Scout 58 025
 • Scout 58 026
 • Scout 58 027
 • Scout 58 028
 • Scout 58 029
 • Scout 58 030
 • Scout 58 031
 • Scout 58 032
 • Scout 58 033
 • Scout 58 034
 • Scout 58 035
 • Scout 58 036
 • Scout 58 037
 • Scout 58 038
 • Scout 58 039
 • Scout 58 040
 • Scout 58 041
 • Scout 58 042
 • Scout 58 043
 • Scout 58 044
 • Scout 58 045
 • Scout 58 046
 • Scout 58 047
 • Scout 58 048
 • Scout 58 049
 • Scout 58 050
 • Scout 58 051
 • Scout 58 052
 • Scout 58 053
 • Scout 58 054
 • Scout 58 055
 • Scout 58 056
 • Scout 58 057
 • Scout 58 058
 • Scout 58 059
 • Scout 58 060
 • Scout 58 061
 • Scout 58 062
 • Scout 58 063
 • Scout 58 064
 • Scout 58 065
 • Scout 58 066
 • Scout 58 067
 • Scout 58 068
 • Scout 58 069
 • Scout 58 070
 • Scout 58 071
 • Scout 58 072
 • Scout 58 073
 • Scout 58 074
 • Scout 58 075
 • Scout 58 076
 • Scout 58 077
 • Scout 58 078
 • Scout 58 079
 • Scout 58 080
 • Scout 58 081
 • Scout 58 082
 • Scout 58 083
 • Scout 58 084
 • Scout 58 085
 • Scout 58 086
 • Scout 58 087
 • Scout 58 088
 • Scout 58 089
 • Scout 58 090
 • Scout 58 091
 • Scout 58 092
 • Scout 58 093
 • Scout 58 094
 • Scout 58 095
 • Scout 58 096
 • Scout 58 097
 • Scout 58 098
 • Scout 58 099
 • Scout 58 100
 • Scout 58 101
 • Scout 58 102
 • Scout 58 103
 • Scout 58 104
 • Scout 58 105
 • Scout 58 106
 • Scout 58 107
 • Scout 58 108
 • Scout 58 109
 • Scout 58 110
 • Scout 58 111
 • Scout 58 112
 • Scout 58 113
 • Scout 58 114
 • Scout 58 115
 • Scout 58 116
 • Scout 58 117
 • Scout 58 118
 • Scout 58 119
 • Scout 58 120
 • Scout 58 121
 • Scout 58 122
 • Scout 58 123
 • Scout 58 124
 • Scout 58 125
 • Scout 58 126
 • Scout 58 127
 • Scout 58 128
 • Scout 58 129
 • Scout 58 130
 • Scout 58 131
 • Scout 58 132
 • Scout 58 133
 • Scout 58 134
 • Scout 58 135
 • Scout 58 136
 • Scout 58 137
 • Scout 58 138
 • Scout 58 139
 • Scout 58 140
 • Scout 58 141
 • Scout 58 142
 • Scout 58 143
 • Scout 58 144
 • Scout 58 145
 • Scout 58 146
 • Scout 58 147
 • Scout 58 148
 • Scout 58 149
 • Scout 58 150
 • Scout 58 151
 • Scout 58 152
 • Scout 58 153
 • Scout 58 154
 • Scout 58 155
 • Scout 58 156
 • Scout 58 157
 • Scout 58 158
 • Scout 58 159
 • Scout 58 160
 • Scout 58 161
 • Scout 58 162
 • Scout 58 163
 • Scout 58 164
 • Scout 58 165
 • Scout 58 166
 • Scout 58 167
 • Scout 58 168
 • Scout 58 169
 • Scout 58 170
 • Scout 58 171
 • Scout 58 172
 • Scout 58 173
 • Scout 58 174
 • Scout 58 175
 • Scout 58 176
 • Scout 58 177
 • Scout 58 178
 • Scout 58 179
 • Scout 58 180
 • Scout 58 181
 • Scout 58 182
 • Scout 58 183
 • Scout 58 184
 • Scout 58 185
 • Scout 58 186
 • Scout 58 187
 • Scout 58 188
 • Scout 58 189
 • Scout 58 190
 • Scout 58 191
 • Scout 58 192
 • Scout 58 193
 • Scout 58 194
 • Scout 58 195
 • Scout 58 196
 • Scout 58 197
 • Scout 58 198
 • Scout 58 199
 • Scout 58 200
 • Scout 58 201
 • Scout 58 202
 • Scout 58 203
 • Scout 58 204
 • Scout 58 205
 • Scout 58 206
 • Scout 58 207
 • Scout 58 208
 • Scout 58 209
 • Scout 58 210
 • Scout 58 211
 • Scout 58 212
 • Scout 58 213
 • Scout 58 214
 • Scout 58 215
 • Scout 58 216
 • Scout 58 217
 • Scout 58 218
 • Scout 58 219
 • Scout 58 220
.

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000