ปรัชญาโรงเรียน

พิมพ์
หมวด: ปรัชญาโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม”  

 

ที่มาแห่งปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

        นัก บุญยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ได้เริ่มกิจการของท่าน ด้วยการอบรมเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ด้อยโอกาส โดยมีอุดมการณ์ที่จะช่วยให้เขาเป็น คริสต์ชนที่ดีและเป็นพลเมืองที่สุจริตเพื่อ บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ ท่านได้ใช้วิธีหลายรูปแบบกิจการด้านโรงเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งที่ท่านได้เลือก โดยคำนึงถึงคุณค่าและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โดยท่านมั่นใจว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจระหว่างผู้อบรมเด็กๆ และเยาวชน การยอมรับ ให้เกรียติกันและกัน ในบรรยากาศครอบครัว ย่อมเอื้อต่อการพัฒนาพวกเขาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในเวลาเดียวกันท่านก็มุ่งส่งเสริมด้านวิชาการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมในการรู้จักพัฒนาสังคม และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข อาศัยหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

        โรงเรียนจึงได้นำอุดมการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทยอันได้แก่ อบรมนักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ เพื่อให้เป็นพลเมืองที่สุจริตของชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ยึดหมั่นในศาสนา” 

 

  เป้าหมาย

เป้าหมายที่ 1 สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตามระบบป้องกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

 

เป้าหมายที่ 2 ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองเต็มศักยภาพตามจุดมุ่งหมาย ของหลักสูตร โดยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียนสามารถดำรงตนอย่างมีความสุข

 

เป้าหมายที่ 4 ผู้บริหารและบุคลากรครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมมีขวัญและกำลังใจที่ดี

 

เป้าหมายที่ 5 สถานศึกษามีการพัฒนาและส่งเสริมการใช้อาคารสถานที่จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 

เป้าหมายที่ 6 สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมายที่ 7 สถานศึกษาและชุมชนมีการสร้างสัมพันธ์อันดีและร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายสถานศึกษา 

 

แผนที่โรงเรียน

ข่าวแวดวงการศึกษา

แวดวงการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ข่าวการศึกษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนะ 5 ทิศทางจัดการศึกษา ไฟเขียวทบทวนคาบเรียนต่อวัน ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มี นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา เป็นประธานเมื่อเร็วๆนี้ ว่า ที่ประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยว กับทิศทาง

  • เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม นายณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยว่า ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ทปอ.มรภ.) มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ให้ตั้งคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์บริหารงานของ มรภ.ทั่วประเทศทั้ง 40 สถาบัน ในรูปแบบของระบบราชการที่ชัดเจน โ

  • สพฐ.เดินหน้ากระจายเครื่องแท็บเล็ตให้กลุ่ม เด็กชายขอบ ได้มีสิทธิได้ใช้แท็บเล็ต สร้างความเท่าเทียมลดช่องว่างการศึกษา พร้อมเร่งเครื่องสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครองและสังคม วันนี้ (16 ส.ค.) ที่โรงเรียนบ้านวังใหญ่ อ.ไทรโยก จ.กาญจนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดเสวนาวิชาการเรื่อง แท็บเ

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000