Home

ถ่ายทอดสตาร์ 2556

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เขียนโดย Super User

 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 หลังจากที่คณะครูและนักเรียนได้ไปอมรม STAR 2013 เมื่อวันที่ 16-19 มกราคม 2556 ที่บ้านธารพระพร ครูที่ไปอบรมก็นำความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการอบรม มาถ่ายทอดต่อกับครูคนอื่นๆ เพื่อนำอุดมการณ์ แนวทางปฏิบัติที่ตกลงร่วมกัน มาสานต่อเป็นข้อปฏิบัติสำหรับครูและนักเรียนตามเจตนารมณ์ของพ่อบอสโก อุดมการณ์ประจำปี 2556 "เราคือทูตแห่งความดี มีความเชื่อเป็นพลัง นำความหวังสู่สังคม"

 

.