Home

การเดินทางไกลของลูกเสือสำรอง

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมประถม
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เขียนโดย Super User

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 จัดกิจกรรมการเดินทางไกลของลูกเสือสำรองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรองในครั้งนี้ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่จะส่งเสริมความมีระเบียบและเรียนรู้วิธีการทางลูกเสือ การอยู่ร่วมกัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรต่อไป

 

.