ฝ่ายอาคารสถานที่

พิมพ์
หมวด: ฝ่ายอาคารสถานที่
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

อาคาร – สถานที่

1. อาคารเปโตร – คาเร็ตโต    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ก่อสร้างเมื่อวันที่  13  มีนาคม  พ.ศ. 2539

จำนวน  8  ห้อง 

           ห้องพักครู                            1  ห้อง

           ห้องเรียน                             6  ห้อง

           ห้องอาหาร                           1  ห้อง

           ห้องน้ำ                                 8  ห้อง

2.  อาคารนานัคฮอล   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวใช้เป็นอาคารประกอบการ 

ก่อสร้างเมือวันที่  13  มีนาคม  2539

 

3.  อาคารสิทธิอำนวย  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  3  ชั้น ก่อสร้างเมือวันที่  17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2541  จำนวน     ห้อง

           ห้องพักครู                             1  ห้อง

           ห้องเรียน                               9  ห้อง

           ห้องประชาสัมพันธ์                   1  ห้อง

           ห้องรับแขก                            1  ห้อง

           ห้องประชุม                            1  ห้อง

           ห้องพยาบาล                           1  ห้อง

           ห้องสื่อ                                  1  ห้อง

           ห้องคำสอน                             1  ห้อง

           ห้องเอนกประสงค์                    1  ห้อง

           ห้องน้ำ  10  ห้อง  ห้องน้ำชาย  5  ห้อง  ห้องน้ำหญิง  5  ห้อง

4.  อาคารมารีย์รักษ์    เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  4  ชั้น  ก่อสร้างเมื่อ  7  กรกฎาคม  2546  จำนวน  20  ห้อง

           ห้องเรียน                                  9  ห้อง

           ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์           2  ห้อง

           ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์           1  ห้อง

           ห้องสมุด                                   1  ห้อง

           ห้องจริยธรรม                            1  ห้อง

           ห้องธุรการ                                1  ห้อง

           ห้องผู้จัดการ                              1  ห้อง

           ห้องเก็บของ                               1  ห้อง

           ห้องน้ำ                                  10  ห้อง ครู  1  ห้อง  ชาย  3 ห้อง หญิง 6 ห้อง

 

 

                                         

                                            นายสุเมธ เหล่าขัตติยะ

                                          หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

                                

                นางสาวจารุณี ศรีบุญโฮม                             นายสมชาย พูพวก

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000