คณะครูอนุบาล

พิมพ์
หมวด: บุคลากร
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User

คุณครูประจำชั้นระดับเตรียมอนุบาล - อนุบาลปีที่ 3

ปีการศึกษา 2564

 

 

    นางสาวอรอุมา  บุญพิทักษ์ 

    ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล

 

     นางสาวสลิต  ปะนันโต

      ครูผู้ช่วยเตรียมอนุบาล

 

 

 

    นางณัฐกานต์  ฮุงหวล

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

 

     นางสาวฐานะมาศ  แก้วเทพ

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 1/1

 

 

 

    นางสาวจันทจร  บรรลือหาญ

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

 

     นางสาวสุพรรษา รสหอม

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 1/2

 

 

 

          นางรสริน  บุญพรม

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

 

     นางสาวรุ่งนภา  สุขวัน

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

 

 

 

    นางสาวจิรปรียา  จันทร์ศรีนวล

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

 

     นางสาววรัญญา  กมลปราณี

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 2/2

 

 

 

    นางธนพร  จันโทวาท

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

 

     นางสาวมาริษา เกตุพิมล 

   ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 3/1

 

 

 

    นางมลัยพร  เครือสุวรรณ

    ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

 

     นางสาวเกสร สุริยะวงศ์ษา

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 3/2

 

   

       นางวาสนา พระโนราช

     ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 3/3

  

     นางสาวณิชาภัทร  เอี่ยวออด

     ครูผู้ช่วยชั้นอนุบาลปีที่ 3/2