ประวัติโรงเรียน

พิมพ์
หมวด: ประวัติโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๐๙ มกราคม ๒๕๕๕ เขียนโดย Super User


ประวัติย่อโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

                เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนกาญจนศิลป์  มีนางพนัส   พินิจการ (สาย   กำเนิดกาญจน์)  เป็นเจ้าของและผู้ขออนุญาตก่อตั้งโรงเรียนขึ้น  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 ณ เลขที่ 258/1  ถนนประจักษ์  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  เดิมทีเดียวนางพนัส  พินิจการ  ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนอนุบาลกาญจนา  ได้ดำเนินการสอนตามหลักสูตรประมวลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ  ภายหลังโรงเรียนได้พัฒนาเจริญขึ้นตามลำดับ  นางพนัส  พินิจการ  จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงจากโรงเรียนอนุบาลเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อ “โรงเรียนกาญจนศิลป์”  รับนักเรียนทั้งนอกเกณฑ์และในเกณฑ์  ตั้งแต่ระดับอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  และมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 1 ถึง 3 ทั้งชายและหญิง  โดยเก็บค่าเล่าเรียนจากผู้ปกครองของนักเรียนเพื่อดำรงฐานะของโรงเรียนเมื่อวันที่  28  มีนาคม พ.ศ. 2484  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนราษฎร์  “กาญจนศิลป์”  ประเภทสามัญ  ดำเนินการสอนตามประมวลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ  ทำการสอนตั้งแต่เวลา 09.00น. – 16.00น. รับนักเรียน ไป – กลับ ทั้งชายและหญิงเมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2503  ได้เปลี่ยนผู้จัดการเป็นนางเพนียด  กำเนิดกาญจน์  ส่วนเจ้าของยังคงเป็นนางพนัส  พินิจการ เช่นเดิมเมื่อ พ.ศ. 2495 ทางโรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลจนถึงปัจจุบัน  ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520 นางสาย  กำเนิดกาญจน์  ได้ยกกรรมสิทธิ์ให้ไว้ก่อนสิ้นชีวิต  นางสาวพะนอ    กำเนิดกาญจน์ จึงได้เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนกาญจนศิลป์  โดยให้นายพิศาล  วัจนสุนทร เป็นครูใหญ่โรงเรียนกาญจนศิลป์  จนถึงวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2525วันที่  1  ตุลาคม พ.ศ. 2525  นางสาวพะนอ  กำเนิดกาญจน์  ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าของโรงเรียนเป็นผู้จัดการและครูใหญ่วันที่  22  มิถุนายน  พ.ศ. 2536  นางสาวพะนอ ได้สิ้นชีวิตลง  นางพัทยา  สืบอุบล  ทำหน้าที่รักษาการแทนในตำแหน่งชั่วคราว  จนถึงวันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2536  นางพัทยา  สืบอุบล  ได้รับหน้าที่ผู้จัดการ  ครูใหญ่  วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536  นางไพรนัดดา  ศรีเวียงธนัส  ทำหน้าที่ครูใหญ่  วันที่  7  เมษายน  พ.ศ. 2537  นางพนิดา  สารสาส (ผู้จัดการมรดก)  ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกาญจนศิลป์วันที่ 1  พฤษภาคม พ.ศ. 2538  ได้รับอนุญาตหยุดทำการสอน 1 ปี เป็นการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงอาคารเรียนและสถานที่ในโรงเรียนและในวันเดียวกัน  ก็ได้รับอนุญาตถอนครูทุกคน  ครูใหญ่และผู้จัดการ ออกจากหน้าที่การเป็นครูโรงเรียนกาญจนศิลป์วันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 2538  ได้รับหนังสือให้โอนโรงเรียนกาญจนศิลป์ให้แก่  นายยอด  พิมพิสาร  ซึ่งได้ยื่นคำร้องขออนุญาตโอนกิจการโรงเรียนเมื่อวันที่  30  มิถุนายน พ.ศ. 2538วันที่ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2538  ขออนุญาตย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนกาญจนศิลป์วันที่  12  มีนาคม  พ.ศ. 2539  คณะกรรมการตรวจที่ตั้งและอาคารเรียนเพื่ออนุมัติย้ายเข้าวันที่  13  มีนาคม  พ.ศ. 2539  ได้รับอนุญาตย้ายโรงเรียนกาญจนศิลป์  มาตั้งอยู่ ณ เลขที่ 408 ถนนพ้นทุกข์ภัย  ตำบลวิศิษฐ์  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย  อนุญาตให้รับนักเรียนได้ไม่เกิน   คนปี พ.ศ. 2539  ได้เปิดทำการสอนโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ  ตั้งอยู่เลขที่ 78  หมู่ 7 ถนนพ้นทุกข์ภัย  ตำบลวิศิษฐ์  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย  โดยมีครู  5  คน  มีนักเรียนระดับอนุบาล 73 คน ระดับประถม 19 คน  รวมทั้งหมด  92  คนปี พ.ศ. 2540  มีครู 7 คน  นักเรียนอนุบาล 118 คน นักเรียนประถม  60 คน  รวมเป็น 178 คน  โดยเปิดเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่  2 มีผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตคือ  นางสาววนิดา   มาลาวาลย์  ผู้จัดการคือนางสาวไพเราะ  ศันสนยุทธ  ครูใหญ่คือนางสาวอรพินท์   คะเนเร็ว  ปี พ.ศ. 2541  มีครู 9 คน  มีนักเรียนทั้งหมด 206 คน  โดยเปิดเพิ่มชั้นประถมศึกษาปีที่  3  นางสาววนิดา  มาลาวาลย์  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  นางสาวไพเราะ  ศันสนยุทธ  เป็นผู้จัดการ  นางสาวสายสมร   ศิริรัตนกูล  เป็นครูใหญ่ปีนี้ได้ส่งครูดีเด่นคือ  ครูพิพัฒสอน  กิติศรีวรพรรณ 

 

               ปี พ.ศ. 2543  มีครู  15  คน  มีนักเรียนระดับระดับประถม  125 คน  นักเรียนระดับอนุบาล  156 คน  รวมทั้งหมด 281 คน  โดยมีนางสาวระพีพรรณ  เจริญรัตน์  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  นางสาวนิรมล  เจียมศิริ  เป็นผู้จัดการ  นางสาวดาริณี  หมั้นทรัพย์  เป็นครูใหญ่  ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน  22  คน  มีครูได้รับการตรวจสอบระดับอำเภอ  ด้านมาตรฐานวิชาชีพครู  จำนวน  9  คน  ได้แก่ครูพิพัฒสอน  กิติศรีวรพรรณ  ครูจุฑารัตน์  พลบูรณ์  ครูมุกดา  ใจเที่ยง  ครูมัจฉา  วงค์พิพัฒน์  ครูอ้อยใจ  แก้วดวงแสง  ครูจีรภา  ทองจันทร์  ครูบุญชม  ไชยวังราช  ครูจันทนา  สมบัติมนต์  ครูปวีกานต์  อุดมา  

 

               ปี พ.ศ. 2545  มีครู  21  คน  นักเรียนระดับอนุบาล 165 คน ระดับประถม 245คน  410 คน  โดยมีนางสาวเทรเซา  น้ำสมบูรณ์  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ  นางสาวดาริณี  หมั้นทรัพย์เป็นครูใหญ่  ปีนี้บุคลากรครูได้รับเข็มครุสดุดีเป็นครูดีเด่น  8  คน  คือนางสาวพิพัฒสอน   กิติศรีวรพรรณ  นางจุฑารัตน์ นางบุญฐิมา  ตั้งศิริวัฒนกุล  นางมุกดา  วันชัย  นางมัจฉา  วงค์พิพัฒน์  น้องอ้อยใจ   แก้วดวงแสง  นางสาวจันทนา  สมบัติมนต์   และนางสาวจีรภา  ทองจันทร์

 

               ปี พ.ศ. 2546  มีครู  29  คน  มีนักเรียนระดับอนุบาล  188 คน  ระดับประถม 308 คน  นายพรภิรมย์  บุญธรรม  เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  นางสาวนุจรินทร์  บุดดา  เป็นผู้จัดการ  และนางสาวดาริณี  หมั้นทรัพย์  เป็นครูใหญ่    โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลาง  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544  และเริ่มจัดการศึกษาตามข้อกำหนดของหลักสูตรใหม่นี้ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4  และจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมวัย  ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546  และจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรนี้ในภาคเรียนที่  2และได้ปรับหลักสูตรสถานศึกษาทั้งสองระดับให้มีความเหมาะสมเป็นระยะๆ  ในภาคเรียนที่  1  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  ปีนี้  นางสาวดาริณี  หมั้นทรัพย์  ได้เป็นผู้บริหารดีเด่นและครู  3  ท่าน  เป็นครูดีเด่นช่วงชั้นที่  1  คือนางสาวรัตนา  เดชพละ  ครูดีเด่นช่วงชั้นที่  2  คือนางสาวมนต์ทิกานต์  โพธิ์คำ  ครูดีเด่นระดับอนุบาล  นางสาวจีรภา  ทองจันทร์  นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้เข้าร่วมทดสอบความรู้ความสามารถ  ของชมรมบัณฑิตแนะแนวได้ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจดังนี้คือ  เด็กหญิงภัททิยา  ต้นเงิน  ได้คะแนนรวมเป็นอันดับ 1  ของจังหวัด  อีก 8 คนได้คะแนนรวมอันดับ 3 – 10 ของจังหวัด  คะแนนเฉพาะกิจวิชาระดับจังหวัด ป.3 – 4 คือเด็กชายคเชนทร์  สุขภูม  เด็กชายพัลลภ  มาลาศรี  เด็กหญิงเกษวรางค์  สนั่นเครื่อง  ได้ลำดับที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ  เด็กหญิงจิราภรณ์  วงษ์สุทโธ  อันดับ 1 ด้านการใช้เหตุผล  เด็กชายพัลลภ  มาลาศรี  อันดับ 1 ด้านการคิดคำนวณ  เด็กชายธนบดี  บึงกาญจนา  อันดับ 1 ด้านการคิดคำนวณ และความพร้อมพื้นฐาน  คะแนนเฉพาะวิชาระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6  คือเด็กหญิงกมลพัชร  ศรีทอง  ได้อันดับ 1 ด้านความพร้อมและการคิดคำนวณอีก 6 คือ ได้คะแนนอันดับที่ 3 – 6 ในด้านอื่นๆ ด้วย  ได้มีการขยายจำนวนห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 3 และ 5 อีกชั้นละ 1 ห้องเรียน ได้พัฒนางานด้านธุรการ – การเงิน  โดยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วย  ในภาคเรียนที่  2  ได้เริ่มการก่อสร้างอาคารมารีย์รักษ์และอาคารโรงอาหารใหม่

 

               ปี 2547  มีครู  34  คนมีนักเรียนระดับอนุบาล 231 คน ระดับประถม 378 คน  รวมทั้งหมด 609 คน  โดยมีนายพรภิรมย์  บุญธรรม  เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต  นางสาวนุจรินทร์  บุดดา  เป็นผู้จัดการ นางสาวศิริภัทร์  ระดมกิจ  เป็นครูใหญ่  ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2544 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2 และ 4 – 5 ได้รับอนุญาตโอนโรงเรียนให้แก่มูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์อุดรธานี  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2547  ได้รับเหกีบรติบัตรเป็นโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการดีเด่น  เป็นแบบอย่างได้จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 วันที่ 7 – 9 ธันวาคม  2547  โรงเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานภายนอกรอบแรก จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  โดยบริษัทเอดูเคชั่น  เฮ้าส์  เป็นผู้มาทำการประเมิน  โดยผ่านการประเมินระดับดี  ในปีนี้ได้เข้าร่วมการทดสอบการบริษัทเสริมปัญญามีนักเรียนสอบได้ลำดับที่ 1 ของจังหวัดคือ เด็กชายเชนทร์  สุขภูมิ  เด็กชายธนบดี  บึงกาญจนา  เด็กหญิงดวงรัตน์  ศรีรักษา  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  จาการแข่งขันเทนนิสหญิงเดี่ยว  อายุไม่เกิน  10  ปี  จากสนามแข่งขันมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือเด็กหญิงนพรัตน์  ศรีทอง  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเทนนิสชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 10 ปี จากสนามแข่งอำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย คือเด็กชายอาภากร  ประยงค์แย้ม  ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน  โมโตครอสจากสนามแข่งขันอำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคายคือเด็กชายวัชรพล   ลิ้มศรีมณีรัตน์

 

               ปี พ.ศ. 2548  มีครู  33 คน  มีนักเรียน 704 คน  ครูพี่เลี้ยง 2 คน และนักการภารโรง 10 คน  โดยมีนายประสิทธิ์   ไกรโหล  เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  นางสาวนุจรินทร์  บุดดา  เป็นผู้จัดการ  นางสาวศิริภัทร์  ระดมกิจ  เป็นครูใหญ่  โรงเรียนใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ทุกระดับชั้น  เริ่มใช้อาคารมารีย์รักษ์วันที่  2  ธันวาคม  พ.ศ. 2548ได้ทำพิธีเปิดและเสกอาคารมารีย์รักษ์  โดย ฯพณฯพระคุณเจ้ายอด  พิมพิสาร  ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี  เป็นประธานในพิธี  ในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลระดับทอง  โครงการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปีการศึกษา 2548  จากสำนักงานส่งเสริมสุขภาพ  กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข  ได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษาระดับกลุ่มมีผลการแข่งขันดังนี้คือ ระดับอนุบาลได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  2 ทักษะคือ ตัดปะเศษวัสดุและการแสดงประกอบการเล่าเรื่อง   ระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 8 ทักษะคืออ่านร้อยกรองช่วงชั้นที่ 1 ยอดนักพูดช่วงชั้นที่  2  ร้องเพลงภาษาอังกฤษทั้ง 2 ช่วงชั้น ภาษาอังกฤษทั้ง 2 ช่วงชั้น  การพูดภาษาอังกฤษช่วงชั้นที่  2  วิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่  1  คณิตศาสตร์ทั้ง 2 ช่วงชั้น คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft Word  ช่วงชั้นที่ 2

 

               ปี พ.ศ. 2549  มีครู  34  คน  มีนักเรียน  785  คน  ครูพี่เลี้ยง  2  คน  นักการภารโรง  10 คน มีนายประสิทธิ์  ไกรโหล  เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต นางสาวนุจรินทร์  บุดดา  เป็นผู้จัดการ  นางสาวศิริภัทร์  ระดกิจ  เป็นครูใหญ่ได้เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมการศึกษาระดับเขตมีผลการแข่งขันดังนี้คือ  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง  3  ทักษะคือ  ภาษาอังกฤษทั้ง  2  ช่วงชั้น  ตอบปัญหาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่  1  ร้องเพลงภาษาอังกฤษทั้ง 2 ช่วงชั้น  เล่าเรื่องประกอบภาพช่วงชั้นที่  2 เข้าร่วมการแข่งขัน Pre – ประถมศึกษา  โดยสำนักทดสอบชมรมบัณฑิตแนะแนว  ได้สูงสุดระดับจังหวัดคือ เด็กหญิงฌัชชา  ณ  หนองคาย  เข้าร่วมการสอบ  NT  ได้สูงสุดระดับประเทศวิชาภาษาอังกฤษคือ เด็กหญิงฌัชชา  ณ  หนองคาย   ได้สูงสุดระดับจังหวัดคือ  เด็กหญิงณัฐธิดา  คชสาร    เข้าร่วมการแข่งขันสอบภาษาอังกฤษครั้งที่ 21  โดยสำนักทดสอบบริษัทเสริมปัญญา  ได้คะแนนสูงสุดระดับจังหวัดคือเด็กชายชาญ  สุขภูมิ  เด็กหญิงฐาปนี   ไชยสิงห์  เด็กชายเชนทร์  สุขภูมิ

 

               ปี พ.ศ. 2550    มีครู 37 คน    มีนักเรียน 897  คน     ครูพี่เลี้ยง 2  คน    นักการภารโรง 1 คน มีนายประสิทธิ์  ไกรโหล  เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  นางสางนุจรินทร์  บุดดา  เป็นผู้จัดการ  นางสาวศิริภัทร์  ระดมกิจ  เป็นครูใหญ่โรงเรียนได้รับการประเมินมาตรฐานจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)   ในวันที่ 3 – 4,7 มกราคม ปี 2551  มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี  ปีนี้ได้พัฒนาวงดุริยางค์ของโรงเรียนขึ้น  มีผลงานทั้งในระดับสถานศึกษาและในชุมชน

 

               ปี 2551    มีครู  40  คน    มีนักเรียน 928 คน    ครูพี่เลี้ยง  3  คน    นักการภารโรง 13 คน    มีนายประสิทธิ์ ไกรโหล เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  นางสาวศุภวรรณ  เดื่อมทั้น  เป็นผู้จัดการ  นางสาวศิริภัทร์  ระดมกิจ  เป็นครูใหญ่  ปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารสถานที่โดยการทาสี  และทำกันสาดอาคารสิทธิ์อำนวย  ปรับปรุงระบบ Internet  ของโรงเรียน  ซื้อคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและซื้อเครื่องดนตรีเพิ่มให้กับวงดุริยางค์  ได้ทำการรื้อถอนและสร้างโรงซ่อมบำรุงใหม่ทั้งหมด  ขยายโรงจอดรถของนักเรียนและครูให้เพียงพอต่อความต้องการ  จัดทำหลังคาข้ามทางเดินระหว่างอาคารสิทธิอำนวยและโรงอาหารได้วางระบบการชำระเงินซื้ออาหารโดยใช้คูปอง  สำหรับนักเรียนทุกคน  ผู้บริหารและคณะครูบางส่วนได้ทำการยื่นเอกสารเพื่อต่อใบประกอบวิชาชีพของตนเป็นครั้งแรก    ตามระเบียบของคุรุสภาที่กำหนดให้ครูผู้สอนทุกคนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  เพื่อยกมาตรฐานวิชาชีพครูให้สูงขึ้น

 

               ปี พ.ศ. 2552  มีครู 43 คน  มีนักเรียน 956 คน  ครูพี่เลี้ยง 4 คน  นักการภารโรง 14 คน  มีนายสมนึก  สุทธิ  เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  นางสาวรัตนา  ระดมกิจ เป็นผู้จัดการ  นางสาวศิริภัทร์  ระดมกิจ  เป็นผู้อำนวยการ  ได้พัฒนาและปรับปรุงด้านอาคารสถานที่และสื่อการเรียนรู้  ดัดแปลงชั้น 2 ของอาคารโรงอาหารเป็นห้องเรียนและห้องนอนของนักเรียนอนุบาล 3    จัดเป็นห้องสำหรับสอนคำสอน  1  ห้อง      ได้ย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนอนุบาลไปที่อาคารมารีรักษ์  และปรับสถานที่เป็นห้องพักครูอนุบาล  ขยายจำนวนห้องเรียนชั้น ป.1-6  เป็นชั้นละ 3 ห้อง  ได้เปลี่ยนประตูรั้วของโรงเรียนใหม่ทั้ง 3 ประตู  ต่อเติมกำแพงโรงเรียนให้สูงขึ้นอีกประมาณ  70 ซม.  พร้อมทั้งได้ปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารสิทธิอำนวย   โดยถมดินให้พื้นที่เรียบเสมอกัน   พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนเครื่องเล่น และจัดวางม้าหินใต้ร่มไม้ในบริเวณโรงเรียน  ได้ทำร่องน้ำริมถนนภายในโรงเรียน  ขยายพื้นคอนกรีตหน้าอาคารมารีย์รักษ์ให้กว่างขึ้นอีก 1 เท่า  ได้ต่อเติมโรงซ่อมบำรุงอีกบางส่วน  ให้เพียงพอแก่การใช้งานโรงเรียนได้รับการประเมินแผนกโภชนาการจากสาธารณสุขอำเภอบึงกาฬและได้รับป้ายรับรอง  “อาหารดีมีประโยชน์”    ได้รับรางวัลการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  ได้รับเกียรติบัตรแสดงการมีผลการพัฒนาด้านการสอบ O – NET และเกียรติบัตรแสดงผลการสอบ O – NET ระดับทองแดง  จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในระดับกลุ่มโรงเรียน  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง 19  รายการ   ระดับเงิน  9  รายการ   ระดับทองแดง  3  รายการ   และระดับเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 และได้รับรางวัลระดับทอง 4 รายการ  ระดับเงิน  3  รายการ  ระดับทองแดง  2 รายการ  โรงเรียนได้รับการอุดหนุนการศึกษาตามนโยบายเรียนฟรี  15  อย่างมีคุณภาพของรัฐบาล  สำหรับนักเรียนทุกคน  และได้รับอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม)  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6   ในภาคเรียนที่ 2

 

               ปี พ.ศ. 2553  มีครู  53  คน   มีนักเรียน  1,009   คน  นักการภารโรง 14   คน  มีนายสมนึก  สุทธิ  เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต  นางสาวรัตนา  ระดมกิจ  เป็นผู้จัดการ  นางสาวพรรณี  จารุวิภาค  เป็นผู้อำนวยการ  ได้มีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา  ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. 2551        ได้มีการจัดทำตราสารจัดตั้งนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550  และยื่นตราสารนิติบุคคลของโรงเรียนในวันที่    7   กรกฎาคม  พ.ศ. 2553      ก่อนจะครบกำหนดเวลาผ่อนผันการส่งตราสารที่ได้รับอนุญาตไว้เมื่อสองปีที่ผ่านมา  โรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลระดับทอง  13  รายการ   ได้รับอุดหนุนค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ได้ขออนุญาตขยายความจุนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากเดิมห้องละ 40 คน  เป็นห้องละ 45 คน    มีนักเรียน  1,005 คน    ครู    52 คน  นักการภารโรง 13  คน  ปรับปรุงห้องพักครู  ปรับปรุงโรงอาหาร ใต้อาคารสิทธิอำนวยเป็นห้องโสตทัศนศึกษา ห้องอธิการและห้องรับแขก ปรับปรุงเพดานชั้น4อาคารมารีย์รักษ์

 

               ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนมีครู  56  คน   นักเรียน  1,045 คน    นักการภารโรง   13 คน มีนายสมนึก   สุทธิเป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   นางสาวพรพิรุณ  จันทร์เด่นดวงเป็นผู้จัดการ  นางสาวพรรณี  จารุวิภาคเป็นผู้อำนวยการ  ได้ขอยายห้องเรียนระดับชั้นก่อนประถมศึกษาปีที่ 1  จากเดิม 2 ห้องเรียนเพิ่มเป็น  3  ห้องเรียน  ปรับปรุงอาคารมารีย์รักษ์ โดยซ่อมแซมเพดานชั้น 4 ติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์ในห้องจริยธรรมชั้น 3 ปรับปรุงมุกด้านหน้าอาคาร ขยายถนนคอนกรีตที่ด้านหน้าอาคาร ปรับปรุงสวนหย่อมและ จัดตั้งพระรูปแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่อาคารสิทธิอำนวย ได้ปรับปรุง ใส่กระเบื้องด้านหน้าของอาคารและต่อเติมด้านข้าง เพิ่มห้องประชาสัมพันธ์ และห้องเอนกประสงค์ ปรับปรุงท่อระบายน้ำและขอบถนนอาคาร วาดภาพที่เวทีและติดตั้งพัดลมเพิ่มที่ใต้อาคาร ที่อาคารอนุบาลมีการต่อเติมหลังคาเชื่อมต่อระหว่างอาคารและโรงพละ ปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคาร ซ่อมแซมหลังคา ทำถนนคอนกรีตหน้าอาคารเป็นทางเดินเชื่อมต่อ  ติดตั้งพัดลมที่โรงพละ ปรับปรุงสวนหย่อมพร้อมติดตั้งรูปปั้นอารักขเทวดา และวาดภาพที่เวที ที่อาคารโรงอาหาร ซ่อมแซมเพดานและติดตั้งพัดลม นอกจากนี้ยังได้เปลี่ยนเครื่องกรองน้ำทั่วบริเวณโรงเรียน

 

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000