New - Logo

 

 

แผนพัฒนา

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

(.. 2554 - 2557 )

 

 

 

 

 

 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ

78 หมู่ 7  ถนนพ้นทุกข์ภัย  ตำบลวิศิษฐ์

อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000

โทรศัพท์ 0-4249-1215  โทรสาร 0-4249-1930

 

คำนำ

 

                    แผนพัฒนา เล่มนี้ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปี พ.. 2554 – 2557 เป็นความพยายามของโรงเรียน โดยอาศัยความร่วมมือของทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ได้มีการประชุมและดำเนินการจัดทำ ร่วมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน ศึกษาสถานภาพ กำหนดกลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ให้สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษา ของ สมศ. และมาตรฐานการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยครอบคลุมทั้งในระดับการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี โดยมี ทิศทางการจัดการศึกษา ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า “ ปี พ.ศ.2557 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ            จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม  รู้ทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมีการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับของสังคม” 

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทาแผนพัฒนาโรงเรียนเล่มนี้ทุกท่าน ได้แก่  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน ที่มีส่วนร่วมให้การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬเล่มนี้สำเร็จไปด้วยดี

 

 

 

                                                                                                    โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

                                                                                                     16 พฤษภาคม 2554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ                                                                                                                                                         

                                                      หน้า

   คำนำ                                                                                                                                                                                            

       สารบัญ                                                                                                                                                                      

 

บทที่ 1   ภาพรวมของโรงเรียน

                !.1  ประวัติของโรงเรียน                                                                                                                                                   1

1.2  ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน                                                                                                                                                3

1.3  ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                                                                            4

1.4  โครงสร้างการบริหาร                                                                                                                                          7             

1.5  หลักสูตร                                                                                                                                                                 8             

1.6  เอกลักษณ์                                                                                                                                                                               8

1.7  อัตลักษณ์                                                                                                                                                                                8

1.8  คติพจน์                                                                                                                                                                   8

1.9  ปรัชญา                                                                                                                                                                   8

1.10 นโยบายของโรงเรียน                                                                                                                                         9

1.11 หลักการอบรมของโรงเรียน                                                                                                                                              9

 

บทที่ 2   ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

                2.1  สรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของโรงเรียน                                                                                                       10

                2.2  วิสัยทัศน์และพันธกิจ                                                                                                                                                12

                2.3  เป้าหมาย                                                                                                                                                                      12

                2.4  กลยุทธ์ระดับองค์กร                                                                                                                                                   13

                2.5  ตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                                                                                     14

                2.6  แนวดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ                                                                                         15

 

บทที่ 3   แนวทางการดำเนินงานปีการศึกษา 2554 – 2557

3.1  ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                                                                                                              27

3.2  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                                                                       31

 

บทที่ 4  การกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน                                                                                                     38

 

ภาคผนวก

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 1 – 2                                                                                                                  42

ผลการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน SWOT                                                                                                                 49

คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา                                                                                                                                           50

 

บทที่ 1

ภาพรวมของโรงเรียน

 

1.1. ประวัติโรงเรียน

                โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ  ได้โอนกิจการจากโรงเรียนกาญจนศิลป์  เมื่อวันที่  28  กันยายน 2538                 ซึ่งเดิมตั้งอยู่เลขที่ 258/1  ถนนประจักษ์  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี  มาตั้งอยู่  ณ  เลขที่  78 

หมู่ 7 ถนนพ้นทุกข์ภัย  ตำบลวิศิษฐ์  อำเภอบึงกาฬ  จังหวัดหนองคาย  โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนกาญจนศิลป์

มาเป็นโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ  บริหารงานโดยซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ หรืออีกชื่อหนึ่งว่า                   ซิสเตอร์ซาเลเซียน 

โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนเมื่อวันที่  16 มกราคม 2539  โดยมีนายยอด  พิมพิสาร  เป็นเจ้าของได้แต่งตั้งนางสาวอรพินทร์   คะเนเร็ว  เป็นผู้จัดการและเป็นครูใหญ่  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล –

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีอาคารเรียนเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว  มีห้องเรียน  5 ห้อง  ห้องประกอบการ

2 ห้อง และอาคารประกอบคือหอประชุม  1หลัง  นักเรียนจำนวน  94 คน  และครู 5 คน 

ปีการศึกษา 2547   เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,4  และรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกจาก สมศ.

ปีการศึกษา 2549 ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2544 ทุกระดับชั้น

ปีการศึกษา 2550 รับการประเมินคุณภาพภายนอก  รอบที่ 2 จาก สมศ.

ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล  ตามพ.ร.บ. การศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2550 มีการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้บริการทั่วโรงเรียน

ปีการศึกษา  2552  จัดให้มีโครงการเรียนฟรี  15  ปี  ตามนโยบายของรัฐบาล

ปีการศึกษา  2553 ใช้หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551    

 

1.1.1 รายนามผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

                อธิการิณี

                                พ.ศ. 2539                            ซิสเตอร์แอลด้า                    บารัตตีโน

                                พ.ศ. 2540 – 2542              ซิสเตอร์วนิดา                       มาลาวาลย์

                                พ.ศ. 2543 – 2544              ซิสเตอร์ระพีพรรณ             เจริญรัตน์

                                พ.ศ. 2545 – 2550              ซิสเตอร์อาเมเด                    กีนี

                                พ.ศ. 2551 - 2553               ซิสเตอร์รัตนา                       ระดมกิจ

                                พ.ศ. 2554                             ซิสเตอร์สายสวาท               ระดมกิจ

 

 

 

 

                ผู้รับใบอนุญาต

                                พ.ศ. 2539 – ปัจจุบัน          นายยอด                                 พิมพิสาร

               

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

                                พ.ศ. 2540 – 2542              ซิสเตอร์วนิดา                       มาลาวาลย์

                                พ.ศ. 2543 – 2544              ซิสเตอร์ระพีพรรณ             เจริญรัตน์

                                พ.ศ. 2545 – 2545              ซิสเตอร์เทเรซา                    น้ำสมบูรณ์

                                พ.ศ. 2546 – 2547              บาทหลวงพรภิรมย์             บุญทรัพย์

                                พ.ศ. 2548 – 2551              บาทหลวงประสิทธิ์             ไกรโหล

                                พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน          บาทหลวงสมนึก                 สุทธิ

 

                ผู้จัดการ

                                พ.ศ. 2539 – 2540              ซิสเตอร์อรพินทร์                คะเนเร็ว

                                พ.ศ. 2541 – 2541              ซิสเตอร์ไพเราะ                   ศันสนยุทธ

                                พ.ศ. 2542 – 2544              ซิสเตอร์นิรมล                      เจียมศิริ

                                พ.ศ. 2545 – 2545              ซิสเตอร์เทเรซา                    น้ำสมบูรณ์

                                พ.ศ. 2546 – 2550              ซิสเตอร์นุจรินทร์                บุดดา

                                พ.ศ. 2551                             ซิสเตอร์ศุภวรรณ เดื่อมทั้น

                                พ.ศ. 2552  - 2553              ซิสเตอร์รัตนา                       ระดมกิจ

                                พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน          ซิสเตอร์พรพิรุณ                  จันทร์เด่นดวง

 

                ผู้อำนวยการ

                                พ.ศ. 2539 – 2540              ซิสเตอร์อรพินทร์                คะเนเร็ว

                                พ.ศ. 2541 – 2541              ซิสเตอร์สายสมร                 ศิริรัตนกุล

                                พ.ศ. 2542 – 2546              ซิสเตอร์ดาริณี                      หมั้นทรัพย์

                                พ.ศ. 2547 – 2552              ซิสเตอร์ศิริภัทร์                    ระดมกิจ

                                พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน          ซิสเตอร์พรรณี                     จารุวิภาค

 

 

 

 

 

 

 

1.2 ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

New - Logo

 

โล่                                           หมายถึง                  เครื่องป้องกันความชั่วร้ายและภัยอันตรายต่างๆ

กางเขน                                 หมายถึง  องค์พระมหาไถ่หรือพระธรรม                                                                                    

ดาว 5 ดวง                            หมายถึง  คุณธรรม 5 ประการ ได้แก่                                                                                            

«    ความซื่อสัตย์  คือ  การปฏิบัติตนทั้งการพูด และการกระทำที่ตรงกับความเป็นจริง

«    ความขยันหมั่นเพียร  คือ  การปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างสม่ำเสมอครบถ้วน

«    ความอดทน  คือ  การไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค หรือความยากลำบาก           

«    ความรัก คือ  การให้ความเห็นอกเห็นใจ  ความเอาใจใส่  ความเอื้ออาทร และความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น          

«    ความสามัคคี  คือ  การให้ความร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ                                                                                           

AD ASTRA                         เป็นภาษาลาติน   แปลว่า  สู่ดวงดาว                                                                                              

สีประจำโรงเรียน คือ          ขาว - แดง

สีขาว      หมายถึง  ความรักที่บริสุทธิ์ต่อเพื่อนมนุษย์                                                                 

สีแดง     หมายถึง  ความเสียสละ                                                                                                    

อักษรย่อว่า                           มถบ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 ข้อมูลทั่วไป

 1.3.1 สถานที่ตั้งและอาณาเขต

                โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ตั้งอยู่เลขที่ 78 หมู่ 7 ถนนพ้นทุกข์ภัย ตำบลวิศิษฐ์  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ

                                ทิศเหนือ                ติดกับถนนพ้นทุกข์ภัย

                                ทิศใต้                      ติดกับทุ่งนา

                                ทิศตะวันตก          ติดกับโบสถ์นักบุญยอห์น บัปติสต์

                                ทิศตะวันออก       ติดกับชุมชนบ้านบึงกาฬเหนือ

                 

 

1.3.2 บุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

     1.3.2.1 ครู                       

เพศ

สูงกว่าระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาตรี

ระดับอนุปริญญา

ต่ำกว่าอนุปริญญา

รวม

ชาย

-

8

-

-

8

หญิง

2

29

2

1

34

รวม

2

37

2

1

42

 

                     1.3.2.2  บุคลากรสนับสนุน

                                                ครูพี่เลี้ยง                                               จำนวน                   8              คน

                                                ฝ่ายธุรการและการเงิน                       จำนวน                   6              คน

                                                ฝ่ายโภชนาการ                                    จำนวน                   5              คน

                                                ฝ่ายรักษาความสะอาด                        จำนวน                   4              คน

                                                ฝ่ายซ่อมบำรุง                                       จำนวน                   1              คน

                                                รักษาความปลอดภัย                            จำนวน                   2              คน

               

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3  การจัดชั้นเรียนและจำนวนนักเรียน

          ปีการศึกษา 2553 - 2554 

ระดับชั้น

ปีการศึกษา

รวม

ปีการศึกษา

รวม

2553

2554

ห้อง

เพศ

ห้อง

เพศ

 

ชาย

หญิง

 

ชาย

หญิง

อ.1

2

44

 39

  83

3

56

54

110

อ.2

3

44

 49

  93

3

54

60

114

อ.3

3

52

 51

103

3

55

57

112

รวมชั้นอนุบาล

8

140

139

279

9

165

171

336

ป.1

3

63

65

128

3

55

64

112

ป.2

3

68

50

118

3

67

63

130

ป.3

3

47

70

117

3

60

51

111

ป.4

3

60

65

125

3

48

65

113

ป.5

3

52

69

121

3

58

67

125

ป.6

3

58

59

117

3

48

68

116

รวมชั้นประถม

18

348

378

726

18

336

378

714

รวมทั้งสิ้น

26

488

517

1,005

27

501

549

1,050

 

1.3.4 ห้องปฏิบัติการ/แหล่งการเรียนรู้

                                1.3.4.1  อาคารเรียน มีทั้งหมด                                        3             หลัง

                                1.3.4.2 โรงอาหาร                                                              1              หลัง

                                1.3.4.3 โรงพละ                                                                  1              หลัง

                                1.3.4.4  ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด                                    10           ห้อง       ได้แก่

                                                ห้องคอมพิวเตอร์                                 2              ห้อง

                                                ห้องวิทยาศาสตร์                                                 1              ห้อง

                                                ห้องนาฏศิลป์/ดนตรี                                           1              ห้อง

                                                ห้องพยาบาล                                                        1              ห้อง

                                                ห้องแนะแนว                                                       1              ห้อง

                                                ห้องสื่อการเรียนการสอน                                  2              ห้อง

                                                ห้องจริยธรรม                                                      2              ห้อง

 

 

                1.3.5  ผลงานดีเด่น

                ปีการศึกษา  2551  ผลการแข่งขันวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษา

             ระดับปฐมวัย รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงวรัชยา ชาญสินธุ์  เด็กหญิงนุชริน บรรณบดี เด็กหญิงอภิญญา คำพิลา  เด็กชาย ชานนท์ จินตกสิการและเด็กชายพลพล  พันพิลา จากการแสดงประกอบการเล่าเรื่องจากภาพ   เด็กหญิงพุทธิดา โสดาและเด็กหญิงพีรดา หมื่นหน้า จากการแข่งขันศิลปะสร้างสรรค์                

             ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กหญิงชนกชนม์      วงศ์ทะบุตร แข่งขันการเล่านิทานคุณธรรม  เด็กหญิงสุภารวี                      สิมมาลา  เด็กหญิงสุภาสินี  สิมมาลา  เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วมา แข่งขันการสร้างชิ้นงานด้วยโปรแกรม Paint และเด็กหญิงอาคิรา  สุวรรณศรี  แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กชายกิตติศักดิ์ พรหมสาขา    สกลนคร แข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ    เด็กหญิงนาฐณภา  มะลานวล แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  เด็กหญิง

ปวีณ์ธิดา  ชาญหัตถกิจ  แข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก  เด็กชายนันทวัฒน์  บินตะคุ    เด็กชายพลภัทร          จินดามีตกูลและเด็กหญิงณัฐธิดา  คชสาร แข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2552  ผลการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 3  

ระดับปฐมวัย  รางวัลระดับเหรียญเงิน  เด็กชายกฤตยศ  วงศ์หาบุศย์  เด็กหญิงชุติมา  เครือสุวรรณ และเด็กหญิงวิชญาดา  ฤาชา แข่งขันการปั้นดินน้ำมัน     

ระดับประถมศึกษา รางวัลระดับเหรียญทอง เด็กชายเนติธร  สุริยกาญจน์ แข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.4 - ป.6   เด็กหญิงนาฐนภา   มะลานวล แข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  ระดับชั้น  ป.1- ป.6  

เด็กชายปฐมพล   พรมกุล เด็กหญิงศลิษา   พิมดาและเด็กหญิงจารุวรรณ   ทบบุญ  แข่งขันคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Web editor  ระดับชั้น ป.4- ป.6  เด็กชายชินกฤช   ศิริพิน   เด็กชายวัชรพงษ์   เพ็ชรตั้งตระกูลและเด็กชายภัทรพล   พลโคตร แข่งขันคอมพิวเตอร์โปรแกรม  Presentation ระดับชั้น ป.4 - ป.6 

คะแนนการทดสอบระดับชาติ o-net ของชั้นประถมศึกษาปีที่6 ได้ระดับเหรียญทองแดง

                ปีการศึกษา 2553  ผลการเข่งขันทักษะวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 3  

รางวัลระดับเหรียญทองได้แก่การแข่งขัน เรียงความ ระดับ ป.4 – 6  อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์  ระดับ ป.4 – 6 เพลงคุณธรรม ระดับ ป.1 – 3 และป.4 – 6    Multi skill  ระดับ ป.4 –Story  Telling            ระดับ ป.4 – 6  และประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น  ระดับ ป.4-6

 

 

 

 

 


  1.4  โครงสร้างการบริหารโรงเรียน

 

 

คณะกรรมการการศึกษาสังฆมณฑล

 

   อธิการิณี

 

ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.5 หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

                โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ   เป็นโรงเรียนสามัญขนาดใหญ่   สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จัดการศึกษาเป็น  2  ระดับ ดังนี้

                ระดับการศึกษาปฐมวัย

                                จัดการศึกษาโดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประเมินผลจากพัฒนาการของนักเรียน  ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม  และสติปัญญา

                ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 – 6 โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้  ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตามที่สถานศึกษากำหนดไว้  จัดการประเมินผลการเรียนรู้ของ  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  ประเมินผลการอ่านคิดวิเคราะห์  เขียนสื่อความ  ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด

 

1.6 เอกลักษณ์      โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม

 

1.7 อัตลักษณ์       ขยัน     ศรัทธา    ร่าเริง

 

1.8 คติพจน์          ซื่อสัตย์ในคุณธรรม เข้มแข็งในหน้าที่

 

1.9 ปรัชญา            ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม

 

ที่มาของปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

เนื่องจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ บริหารงานโดยภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ซึ่งนักบุญยอห์น บอสโก เป็นผู้สถาปนาขึ้น ท่านได้เริ่มกิจการของท่านด้วยการอบรมเด็กและเยาวชนชนชั้นสามัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาส โดยมีอุดมการณ์ที่จะช่วยให้เขาเป็นศาสนิกชนที่ดีและเป็นพลเมืองที่สุจริต เพื่อบรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ ท่านได้ใช้วิธีหลายรูปแบบ           

ดังนั้น กิจการด้านโรงเรียน เป็นรูปแบบหนึ่งที่ท่านได้เลือก โดยคำนึงถึงคุณค่าและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ โดยท่านมั่นใจว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่จริงใจระหว่างผู้อบรมกับเด็กๆและเยาวชน การยอมรับและการให้เกียรติซึ่งกันและกันในบรรยากาศครอบครัว ย่อมเอื้อต่อการพัฒนาพวกเขาทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในเวลาเดียวกันท่านมุ่งส่งเสริมด้านวิชาการ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีส่วนร่วมในการรู้จักพัฒนาสังคม และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข อาศัยหลักศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

                โรงเรียนจึงได้นำอุดมการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพสังคม ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศไทยอันได้แก่ อบรมนักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบ รักการพัฒนาตนให้ก้าวหน้า และเต็มตามศักยภาพของตนอยู่เสมอ  สนับสนุนผู้เรียนให้ศึกษาหาความรู้ ควบคู่ไปกับการฝึกฝนคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สามารถประกอบอาชีพที่สุจริต และเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญา โรงเรียนจึงจัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เต็มตามศักยภาพครบทั้ง 5 มิติ   ดังนี้ คือ

1.             ด้านร่างกาย   นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง มีการพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจที่เหมาะสมกับวัย ปลอดจากโรคที่ป้องกันได้และสารเสพติด

2.             ด้านจิตใจ อารมณ์   นักเรียนมีความร่าเริงแจ่มใส เบิกบาน มีวิถีชีวิตเชิงบวก

3.             ด้านสังคม    นักเรียนมีวินัยในตนเอง ซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย ใฝ่ใจอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม

4.             ด้านสติปัญญา   นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการคิด  แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ศึกษาค้นคว้า และแสวงหาความรู้ เพื่อนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถปรับตัวตามกระแสของสังคม

5.             ด้านจิตวิญญาณ   นักเรียนให้คุณค่าแก่จิตใจมากกว่าวัตถุ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เชื่อในพระเจ้าเบื้องบนและมีความรักต่อเพื่อนมนุษย์

 

1.10  นโยบายของโรงเรียน

1.10.1. สร้างผู้เรียนให้มีอัตลักษณ์แบบซาเลเซียน  คือ ขยัน  ศรัทธา  และร่าเริง

1.10.2. ปลูกฝังผู้เรียนให้รับผิดชอบต่อการพัฒนาตนให้เจริญเติบโตตามวุฒิภาวะของตนอยู่เสมอ

1.10.3. ปลูกฝังผู้เรียนให้มีระเบียบวินัย  เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย  และความเป็นประชาธิปไตยโดยมี

                           พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

1.10.4. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและใช้หลักศาสนาในการดำรงชีวิตประจำวัน  ตามวิถีจิตของนักบุญ

            ยอห์น บอสโกและนักบุญมาเรีย มัสซาแรลโล

1.10.5. ส่งเสริมการศึกษาอบรมเด็กและเยาวชนชนชั้นสามัญ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสเพื่อช่วยขจัดความ              

            ขัดสนในทุกรูปแบบ

 

1.11  หลักการอบรมตามระบบป้องกัน ของนักบุญยอห์น บอสโก

เหตุผล                พัฒนาสติปัญญา

ศาสนา                อบรมจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรม 

เมตตาธรรมและความรัก                  เสริมสร้างลักษณะนิสัย

 

บทที่ 2 ทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

2.1          สรุปผลการวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน

2.1.1  จุดแข็ง (Strengths)

2.1.1.1           โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะแบบซาเลเซียน  เน้นให้การศึกษา

           อบรม   คุณธรรม  จริยธรรม แก่ผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

2.1.1.2          โรงเรียนบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีการ  

        กระจายอำนาจ มีการกำกับติดตาม  ตรวจสอบ  ผู้บริหารมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นำ  

        มีคุณธรรม และจริยธรรม

2.1.1.3        โรงเรียนมีนโยบายช่วยเหลือเด็กที่ขาดโอกาสหรือยากจนให้สามารถเข้ามารับการศึกษาเล่า

เรียนได้

2.1.1.4           โรงเรียนส่งเสริมด้านทักษะทางวิชาการ จนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับกลุ่ม ระดับจังหวัดและ

ระดับเขต

2.1.1.5           โรงเรียนมีผลการทดสอบระดับประเทศ  O–Net ปีการศึกษา 2552 มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษากำหนดและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง

2.1.1.6           ผู้ปกครองเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาภาษาอังกฤษ

2.1.1.7           โรงเรียนส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตามความถนัดในวิชาชีพ

เพื่อเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

2.1.1.8           โรงเรียนมีบริเวณอาคาร สถานที่ ที่สะอาด ปลอดภัยและเอื้อให้เกิดการเรียนรู้

 2.1.2  จุดอ่อน (Weaknesses)

                         2.1.2.1  บุคลากรเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้การบริหารงาน  การจัดการเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากรขาด

                                       ความต่อเนื่อง

                         2.1.2.2 บุคลากรควรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นเทคนิคการสอนที่

                                      หลากหลาย และบูรณาการคุณธรรม จริยธรรม

                         2.1.2.3 นักเรียนบางส่วนควรได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยให้เป็นผู้มีจิตอาสา  มีความรับผิดชอบ  

                                      มีวินัย   มีมารยาท รู้จักอดออมและใช้สิ่งของอย่างคุ้มค่า

                         2.1.2.4 นักเรียนส่วนใหญ่ยังต้องการส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์  รักการอ่านและใฝ่เรียนรู้              2.1.2.5 นักเรียนที่ย้ายมาจากโรงเรียนอื่นขาดพื้นฐานภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นอุปสรรคในการจัดการเรียนรู้

                         2.1.2.6 สถานที่ตั้งโรงเรียนค่อนข้างอยู่ในที่คับแคบและยากต่อการจัดระบบจราจรให้มีประสิทธิภาพ

      2.1.2.7โรงเรียนมีรูปแบบการบริหารงานเฉพาะ บางครั้งจึงไม่สามารถสัมพันธ์กับชุมชนในรูปแบบ

                     เดียวกันกับโรงเรียนอื่นได้

        2.1.2.8 นโยบายด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากรของสังฆมณฑล ยังไม่ได้อยู่ในอัตราที่น่าพึงพอใจ

        2.1.2.9โรงเรียนยังไม่ได้ใช้แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนรู้ เท่าที่ควร

                 

 2.1.3  โอกาส (Opportunities)

        2.1.3.1 ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและระบบการติดตามช่วยเหลือ

                   นักเรียน

        2.1.3.2 ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะการเงินที่ดี และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็น

                    อย่างดี

        2.1.3.3 การเพิ่มจำนวนประชากรจากการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาในจังหวัดใหม่

      2.1.3.4 สภาพแวดล้อมของโรงเรียนอยู่ห่างไกลจากโรงงานอุตสาหกรรม เอื้อต่อการจัดบรรยากาศการ

      เรียนรู้

       2.1.3.5 ผู้ปกครองมีพื้นฐานการศึกษาและอาชีพ ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ได้

2.1.3.6 จังหวัดบึงกาฬมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นเอื้อต่อ

      การเป็นแหล่งเรียนรู้

                    2.1.3.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการภายนอก ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ

      โรงเรียนเป็นอย่างดี

 

2.1.4  อุปสรรค (Threats)

                        2.1.4.1 ผู้ปกครองบางส่วนทิ้งภาระการเลี้ยงดูบุตรไว้ให้กับญาติพี่น้อง ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการ

  ติดต่อสื่อสาร การเรียน  การติดตามดูแลพฤติกรรม  การไม่รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  

  และการดูแลรักษาเครื่องใช้ส่วนตัว.

       2.1.4.2 หน่วยงานภายนอกยังไม่เข้าใจต่อระบบการบริหารงานของโรงเรียนเท่าที่ควร จึงไม่กล้าขอ

       ความร่วมมือจากโรงเรียน

       2.1.4.3 สภาพสังคมที่เจริญ ทำให้ผู้เรียนเสี่ยงต่อพฤติกรรมที่จะติดเกม และใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่

      สร้างสรรค์มากขึ้น

                        2.1.4.4 โรงเรียนได้รับข่าวสารจากหน่วยงานภายนอกที่ประสานงานผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

      ประถมศึกษาบึงกาฬ ค่อนข้างล่าช้า

       2.1.4.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการรักษาพยาบาลของครูเอกชนมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ส่งผลให้

      ครูได้รับสิทธิประโยชน์น้อยลง


 

 

 

 

 

2.2          วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

 

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา               บึงกาฬ  จัดการศึกษาอย่าง               มีคุณภาพ ควบคู่คุณธรรม                                รู้ทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บุคลากรมีการพัฒนาและ                เป็นที่ยอมรับของสังคม

 

     1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา  ด้วยวิธีการ                            ที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ    ตามศักยภาพของผู้เรียน

3.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม  อนุรักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

4.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู

5.พัฒนาระบบงานสารสนเทศ งานบริการเอกสารข้อมูลต่างๆ ๆ                 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบ

     6.จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และ                      

         เทคโนโลยีที่ทันสมัย

7.พัฒนาการให้ข่าวสาร การให้บริการและรับบริการ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

  2.3 เป้าหมาย  

พันธกิจ

เป้าหมาย                                         

     1. พัฒนาระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพ  

          และประสิทธิภาพ

1.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมี

 ประสิทธิภาพ ตามระบบประกันคุณภาพภายใน

2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย                          มีประสิทธิภาพ    ตามศักยภาพของผู้เรียน

        2.ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้เต็มตาม

          ศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

3.ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม   

         อนุรักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตอย่าง

         พอเพียงและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ

         สังคม

  3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม              

       รักความเป็นไทย  และดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง

 

4.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู

  4.บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ  

      ประยุกต์ใช้สื่อ /เทคโนโลยี   มีคุณธรรม จริยธรรม และ

      ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

5.พัฒนาระบบงานสารสนเทศ งานบริการ

    เอกสารข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยีที่

    ทันสมัยอย่างเป็นระบบ

      5.สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและ  

          ให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 6.จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการ

         เรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่

         ทันสมัย

    6.สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

     7.พัฒนาการให้ข่าวสาร การให้บริการและรับ

         บริการ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน

7.สถานศึกษาให้ข่าวสาร ให้บริการและรับบริการ                        

    และมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

2.4 กลยุทธ์ระดับองค์กร

เป้าหมาย

กลยุทธ์ระดับองค์กร

1.สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตาม

ระบบประกันคุณภาพภายใน

พัฒนางาน

ฝ่ายนโยบายและแผน

2. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ด้วยวิธีการที่

     หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

พัฒนางานฝ่ายวิชาการ

3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม รักความเป็นไทย  

     และดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง

พัฒนางาน                                     ฝ่ายกิจการนักเรียน

 4.บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ  ประยุกต์ใช้สื่อ / 

      เทคโนโลยี   มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

พัฒนางานฝ่ายบุคลากร

5.สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูล

    อย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนางานฝ่าย                            ธุรการและการเงิน

     6. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่ง

          การเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย   

พัฒนางานฝ่ายอาคารสถานที่

7.สถานศึกษาให้ข่าวสาร ให้บริการและรับบริการ และมีส่วนร่วมกับ 

    ชุมชน

พัฒนางานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

  2.5 ตัวชี้วัดความสำเร็จ

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

     1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ

         และมีประสิทธิภาพ ตามระบบประกัน

         คุณภาพภายใน

1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (PDCA) มีการกำกับติดตามตรวจสอบและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

2.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้

   เต็มตามศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

   และมีประสิทธิภาพ

2.ผู้เรียนร้อยละ80 มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย

        อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญาและเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ

         อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้น

         ผู้เรียนเป็นสำคัญ  

3. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม รักความเป็นไทย  และดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง

3. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยดำรงตนอยู่อย่างพอเพียง

4.บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ รู้จักประยุกต์ใช้สื่อ /เทคโนโลยี   มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

4.บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถ ประยุกต์ใช้สื่อ /เทคโนโลยี   มีคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 

     5.สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่าง

         เป็นระบบและให้บริการข้อมูลอย่างมี

         ประสิทธิภาพ

5.สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและ

    ให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

6.สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและ

   บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการ

   เรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

6.สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีการใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

7.สถานศึกษาให้ข่าวสาร ให้บริการและรับ

   บริการ และมีส่วนร่วมกับชุมชน

7.สถานศึกษามีเว็บไซต์ วารสารและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

     มีข้อมูล หลักฐาน การร่วมกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับ

     ชุมชนและมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

  2.6 แนวทางการดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

 

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

1.  สถานศึกษามีการบริหารจัดการ          ที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

1. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นการขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา

4. พัฒนามาตรฐานการศึกษา

5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา

6. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

7. รายงานคุณภาพสถานศึกษาประจำปี

8. ผดุงระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

9. ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา(สมศ)

สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ชัดเจนตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              ( P D C A )  มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

 

2. ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

1. ติดตามการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

3. จัดนิเทศการสอนและประเมินผล

4. จัดทำวิจัยในชั้นเรียน

5. จัดทำสื่อและประกวดสื่อการสอน

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

7. สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่อนและสอนเสริมนักเรียนที่เรียนดี

8. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง การพูด

การอ่าน และการเขียน

9. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา

11. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

12. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการพัฒนาครบ ทั้ง 4 ด้าน ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

 

13. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

14. ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง

15. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานกลุ่ม มีลำดับขั้นตอนการทำงานและรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ

 

 

3.ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

1. อบรมผู้เรียนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดกิจกรรมสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ผู้เรียนร้อยละ80 มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

 

4. บุคลากร  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาบุคลากร

3. ส่งบุคลากรอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน

4. สนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิ

5. ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. สำรวจอัตรากำลังของบุคลากร

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

บุคลากร  ได้รับการพัฒนาให้             มีความรู้ ความสามารถ ประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยี                มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 

 

5.สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

1. จัดระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดเก็บข้อมูลในรูปแฟ้มงานและคอมพิวเตอร์

2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ

3. จัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเป็นปัจจุบัน

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

6.สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

1.จัดทำและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด

4. รณรงค์ให้ผู้เรียนรักษาสภาพแวดล้อม

5. ตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร พัสดุ-ครุภัณฑ์ให้มีสภาพแวดล้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

7.สถานศึกษามีการให้ข่าวสาร ให้บริการ และรับบริการ และมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและสร้างความ สัมพันธ์กับชุมชน

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือทุกฝ่ายของโรงเรียนกับชุมชน

3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของสถานศึกษา

4. เชิญวิทยากรจากสถาบันองค์กรภายนอกมาให้ความรู้เฉพาะด้านแก่บุคลากรและนักเรียนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. โรงเรียนเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและให้บริการในรูปแบบต่างๆ      

สถานศึกษามีเว็บไซต์ วารสารและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลหลักฐานการร่วมกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

 

 

       


ระดับการศึกษาปฐมวัย

ฝ่ายวิชาการ

 

             พันธกิจที่ 2.         พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ    ตามศักยภาพของผู้เรียน                      

             เป้าหมายที่ 2        ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ  ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

 

  เป้าหมาย

ปี  2554

ปี  2555

ปี  2556

ปี  2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 65 มีการพัฒนาครบ ทั้ง 4 ด้าน ด้านอารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

 

2  ครูมีแผนการจัดประสบการณ์ ในรูปแบบ การนำ BBLมาใช้ในการจัดการเรียนรู้บ้าง                                                        

 

1. ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 70 มีการพัฒนาครบ ทั้ง 4 ด้าน ด้านอารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ

 

2. ครูใช้แผนการจัดประสบการณ์ ในรูปแบบ การนำ BBLมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้                                                        

 

1. ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ 75 มีการพัฒนาครบ ทั้ง 4 ด้าน ด้านอารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

   

2. ครูพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์ ในรูปแบบ การนำ BBLมาประยุกต์ใช้และบูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน                                                      

1. ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการพัฒนาครบ ทั้ง 4 ด้าน ด้านอารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ 

   

 

2. ครูพัฒนาการจัดประ  สบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ BBL บูรณาการและนำนวัตกรรมมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน

    ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการพัฒนาครบ ทั้ง 4 ด้าน ด้านอารมณ์  จิตใจ สังคมและสติปัญญาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

ระดับการศึกษาปฐมวัย

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

                        พันธกิจที่ 3       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

                                                   และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

                         เป้าหมายที่ 3     ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

  เป้าหมาย

ปี  2554

ปี  2555

ปี  2556

ปี  2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1.ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยล65 มีคุณธรรม  จริยธรรม  เห็นคุณค่าของความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

1.ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยล70 มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

1.ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยล75 มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

1.ผู้เรียนร้อยล80                    มีคุณธรรม  จริยธรรม             รักความเป็นไทย ดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

ผู้เรียนร้อยละ80 มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

 

 

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ฝ่ายนโยบายและแผน

 

      พันธกิจที่ 1.                           จัดระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

                                   เป้าหมายที่ 1.   สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา          

       

เป้าหมาย

 

ปี  2554

ปี  2555

ปี  2556

ปี  2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ( P D C A )                    มากขึ้น มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

 

สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ชัดเจนตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ( P D C A )                    มากขึ้น มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

 

สถานศึกษามีการพัฒนาการบริหารจัดการที่ชัดเจนตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ( P D C A )                    มากขึ้น มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ชัดเจนตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา              ( P D C A )                    มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

 

สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ชัดเจนตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ( P D C A )                    มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

ฝ่ายวิชาการ

 

             พันธกิจที่ 2.         พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ    ตามศักยภาพของผู้เรียน                      

             เป้าหมายที่ 2        ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ  ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

 

  เป้าหมาย

ปี  2554

ปี  2555

ปี  2556

ปี  2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ65 มีการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้นและเต็มตามศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ70 มีการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้นและเต็มตามศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ75 มีการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้นและเต็มตามศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 ผู้เรียนร้อยละ80 มีการพัฒนาการเรียนรู้มากขึ้นและเต็มตามศักยภาพ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

    ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายกิจการนักเรียน

 

                        พันธกิจที่ 3       พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง  ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม

                                                   และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

                         เป้าหมายที่ 3     ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

  เป้าหมาย

ปี  2554

ปี  2555

ปี  2556

ปี  2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

    ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ65มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน

    ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยและสามารถดำรงตนอยู่ในความพอเพียง

 

    ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ70มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน

    ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยและสามารถดำรงตนอยู่ในความพอเพียง

 

    ผู้เรียนเฉลี่ยอย่างน้อยร้อยละ75มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน

    ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยและสามารถดำรงตนอยู่ในความพอเพียง

 

    ผู้เรียนร้อยละ80                      มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน

    ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามวัฒนธรรมและประเพณีไทยและสามารถดำรงตนอยู่ในความพอเพียง

 

 ผู้เรียนร้อยละ80 มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

 

 

ฝ่ายบุคลากร

 

                                     พันธกิจที่ 4       ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู

                        เป้าหมายที่ 4               บุคลากร  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยี มีคุณธรรมจริยธรรม  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 

เป้าหมาย

ปี  2554

ปี  2555

ปี  2556

ปี  2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. บุคลากร  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น             เห็นคุณค่าของสื่อ/เทคโนโลยี  พัฒนาตนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 

 

1. บุคลากร  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น             เห็นคุณค่าของสื่อ/เทคโนโลยี  พัฒนาตนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 

 

1. บุคลากร  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น             เห็นคุณค่าและประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยี  พัฒนาตนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 

1. บุคลากร  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถมากขึ้น             สามารถประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  พัฒนาตนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

บุคลากร  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยี                            มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 

 

 

 

ฝ่ายธุรการ – การเงิน

 

              พันธกิจที่ 5.                   พัฒนาระบบงานสารสนเทศ งานบริการเอกสารข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบ

              เป้าหมายที่ 5.   สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

                                              

เป้าหมาย

 

ปี  2554

ปี  2555

ปี  2556

ปี  2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

สถานศึกษาพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล   สารสนเทศ  ให้บริการข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน   สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

 

สถานศึกษาพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล   สารสนเทศ  ให้บริการข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

 

สถานศึกษาพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล   สารสนเทศ  ให้บริการข้อมูลที่ละเอียด ถูกต้อง เป็นปัจจุบันและสามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

 

สถานศึกษาจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายอาคารสถานที่

 

     พันธกิจที่ 6        จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย                

                                     เป้าหมายที่ 6     สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

เป้าหมาย

 

ปี  2554

ปี  2555

ปี  2556

ปี  2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

สถานศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

สถานศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น เพิ่มแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

สถานศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น เพิ่มแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีให้ทันสมัยมากขึ้น

 

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

 

 

 

 

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน

 

                          พันธกิจที่ 7        พัฒนาการให้ข่าวสาร การให้บริการและรับบริการ และการมีส่วนร่วมกับชุมชน       

                        เป้าหมายที่ 7     สถานศึกษามีการให้ข่าวสาร ให้บริการ และรับบริการ และมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

เป้าหมาย

 

ปี  2554

ปี  2555

ปี  2556

ปี  2557

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

 

สถานศึกษาพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ และวารสารให้เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลการร่วมกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สถานศึกษาพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ และวารสารให้เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลการร่วมกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้นตามศักยภาพ

สถานศึกษาพัฒนาข้อมูลในเว็บไซต์ และวารสารให้เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลหลักฐานการร่วมกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สถานศึกษามีข้อมูลในเว็บไซต์ และวารสารที่เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลหลักฐานการร่วมกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

สถานศึกษามีเว็บไซต์ วารสารและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลหลักฐานการร่วมกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 

 

 

 

บทที่ 3

แนวทางการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2554 -2557

 

3.1 ระดับการศึกษาปฐมวัย

 

พันธกิจ

เป้าหมาย

มาตรฐานการศึกษา

โครงการ / กิจกรรม

ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

พันธกิจที่2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา               ด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพ    ตามศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมายที่ 2

ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ  ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

 

ม. 7.1-7.5

1.โครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

ตลอดปีการศึกษา

15,000

ฝ่ายวิชาการ

.5.1-5.10