คำนำ

 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ของโรงเรียน มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

จัดทำขึ้น เพื่อรายงานการปฏิบัติงานของโรงเรียนตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา เป็นหน้าที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องปฏิบัติ จัดทำรายงานประจำปี ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.. 2542 ว่าด้วยสถานศึกษาต้องจัดทำรายงานประจำปี เพื่อเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นการรายงานให้สาธารณชนรับทราบ ถึงการปฏิบัติงานของโรงเรียน

ในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ผลงานของนักเรียน และผลงานของครู โครงการ/กิจกรรมต่างๆ เป็นต้น รายงานประเมินตนเองสำเร็จได้เพราะได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรเจ้าหน้าที่ พนักงาน นักเรียน ผู้ปกครอง ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และหวังว่ารายงานการประเมินตนเองนี้จะมีส่วนเสริมสร้าง พัฒนาโรงเรียน นักเรียน ให้มีคุณภาพต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

 

 

บทที่ 1    ข้อมูลพื้นฐาน                                                                   หน้า

ข้อมูลทั่วไป                                                                                                                            1

ข้อมูลด้านการบริหาร                                                                                                           1

ข้อมูลผู้เรียน                                                                                                                           9

ข้อมูลบุคลากร                                                                                                                      11

ข้อมูลชุมชน                                                                                                                         12

ข้อมูลด้านงบประมาณ  และทรัพยากร                                                                          14

แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                        15

ผลการประเมินคุณภาพภายนอก                                                                                     16

 

บทที่ 2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี

                        ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                                                                       36

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                               51

 

บทที่ 3  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปี

                        ระดับการศึกษาปฐมวัย                                                                                                       70

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                               75

 

บทที่ 4 สรุปผลการพัฒนา

จุดเด่นของสถานศึกษา                                                                                                      84

จุดควรพัฒนาสถานศึกษา                                                                                                 87

แนวทางการพัฒนาในอนาคต                                                                                          90

 

 

 

 

 

 

1

 
บทที่ 1    ข้อมูลพื้นฐาน

 

1.              ข้อมูลทั่วไป

1.1   ชื่อสถานศึกษา....................มหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ....................ตั้งอยู่เลขที่........78........หมู่.........7.........

       ถนน...........พ้นทุกข์ภัย..............ตำบล..........วิศิษฐ์..........อำเภอ......เมืองบึงกาฬ.......จังหวัด......บึงกาฬ...........

       รหัสไปรษณีย์.........38000...............โทรศัพท์..........042-491215............ โทรสาร....……042-491930.………

        e-mail……..…Bungkan@fma.or.th………………website...………… .…..…Msb.ac.th…….……………

          ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา........................................ประถมศึกษาบึงกาฬ.....................................................

1.2   ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ......2538...................

1.3   เปิดสอนตั้งแต่ระดับ................อนุบาล ...................ถึงระดับ..........ประถมศึกษาปีที่ 6.........................

 

2.              ข้อมูลด้านการบริหาร

2.1   ผู้รับใบอนุญาต.................................นายยอด      พิมพิสาร...................................................................

 วุฒิการศึกษาสูงสุด..........ปริญญาตรี....................สาขา............ศิลปศาสตร์บัณฑิต...........................................

 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่…..…16  มกราคม  2539….…จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา.......14.........ปี..........4.........เดือน

2.2   ผู้จัดการ...................................นางสาวพรพิรุณ  จันทร์เด่นดวง.............................................................

 วุฒิการศึกษาสูงสุด.............ปริญญาตรี..................สาขา..................ศึกษาศาสตร์.........................................

 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่……1 พฤษภาคม  2554……………จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา.....1......ปี.........-......เดือน

2.3   ผู้อำนวยการ.......................นางสาวพรรณี   จารุวิภาค............................................................................

 วุฒิการศึกษาสูงสุด..........ปริญญาโท...................สาขา........การบริหารการศึกษา..........................................

 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่......…1 พฤษภาคม  2553………..จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา.....2.......ปี......-..............เดือน

2.4  ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษา

ประวัติ.........โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ  ได้โอนกิจการจากโรงเรียนกาญจนศิลป์  เมื่อวันที่  28 กันยายน 2538  ซึ่งเดิมตั้งอยู่เลขที่ 258/1  ถนนประจักษ์  ตำบลหมากแข้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี                 มาตั้งอยู่  ณ  เลขที่  78  หมู่ 7 ถนนพ้นทุกข์ภัย  ตำบลวิศิษฐ์  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  โดยเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนกาญจนศิลป์มาเป็น  โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ  บริหารงานโดยซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์

คติพจน์     “ ซื่อสัตย์ในคุณธรรม  เข้มแข็งในหน้าที่ ”

 

 

 

 


2

 
2. 5 โครงสร้างการบริหาร (แผนภูมิ)

คณะกรรมการการศึกษาสังฆมณฑล

 

อธิการิณี

 

ผู้อำนวยการ / ผู้จัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.              

4.              2.6 ปรัชญาและวิสัยทัศน์สถานศึกษา

ปรัชญา                  “ ก้าวหน้าเสมอ ด้วยความรู้ คู่คุณธรรม ”

วิสัยทัศน์              โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม    

                           รู้ทันเทคโนโลยี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบุคลากรมีการพัฒนาและ

                        เป็นที่ยอมรับของสังคม

 

2.7 พันธกิจและเป้าหมายสถานศึกษา           

พันธกิจ ( Mission )

1.             จัดระบบบริหารการจัดการให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

2.             พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีประสิทธิภาพตามศักยภาพของผู้เรียน

3.             พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม อนุรักษ์ความเป็นไทย ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

4.             ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความรู้และเชี่ยวชาญในวิชาชีพครู

5.             พัฒนาระบบงานสารสนเทศ งานบริการ เอกสาร ข้อมูลต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเป็นระบบ

6.             จัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

7.             พัฒนาการให้ข่าวสาร การให้บริการและรับบริการและการมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

เป้าหมาย

1.             สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามระบบประกันคุณภาพภาย

ในสถานศึกษา

2.             ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

3.             ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

4.             บุคลากร  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยี มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

5.             สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

6.             สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยี

ที่ทันสมัย

7.             สถานศึกษามีการให้ข่าวสาร ให้บริการ และรับบริการ และมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

 

 


2.8       แผนพัฒนาคุณภาพ

 

เป้าหมายที่ 1

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

1. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ

2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาที่เน้นการขับเคลื่อนหลักของ

    เศรษฐกิจพอเพียง

3. ดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษา

4. พัฒนามาตรฐานการศึกษา

5. ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษา

6. ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

7. รายงานคุณภาพสถานศึกษาประจำปี

8. ผดุงระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา

9. ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (สมศ)

สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่ชัดเจนตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

( P D C A )  มีการกำกับติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 2

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

ผู้เรียน ได้รับการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ

 

1. ติดตามการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

3. จัดนิเทศการสอนและประเมินผล

4. จัดทำวิจัยในชั้นเรียน

5. จัดทำสื่อและประกวดสื่อการสอน

6. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

7. สอนซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่อนและสอนเสริมนักเรียนที่เรียนดี

8. จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟัง การพูด

การอ่าน และการเขียน

9. ส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลและมีวิจารณญาณในการแก้ปัญหา

11. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น

12. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

ผู้เรียนร้อยละ 80 มีการพัฒนาครบทั้ง 4 ด้าน ด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

เป้าหมายที่ 2

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

 

13. จัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยบูรณาการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

14. ประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลายและต่อเนื่อง

15. ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานกลุ่ม มีลำดับขั้นตอนการทำงานและรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ

 

เป้าหมายที่ 3

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

1. อบรมผู้เรียนตามหลักคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของโรงเรียน

2. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจการดำรงชีวิตเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3. จัดกิจกรรมสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ผู้เรียนร้อยละ80 มีคุณธรรม  จริยธรรม  รักความเป็นไทยและดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 4

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

บุคลากร  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยี มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. จัดอบรม/ประชุม/สัมมนาบุคลากร

3. ส่งบุคลากรอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน

4. สนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อเพื่อเพิ่มวุฒิ

5. ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. สำรวจอัตรากำลังของบุคลากร

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

 

บุคลากร  ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ ประยุกต์ใช้สื่อ/เทคโนโลยี                     มีคุณธรรม  จริยธรรม  และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง

 

เป้าหมายที่ 5

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

1. จัดระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบโดยจัดเก็บ  ข้อมูลในรูปแฟ้มงานและคอมพิวเตอร์

2. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายธุรการ

3. จัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเป็นปัจจุบัน

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี

สถานศึกษามีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

เป้าหมายที่ 6

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

1.จัดทำและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพิ่มขึ้น

2. ส่งเสริมการใช้แหล่งการเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียน

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและประหยัด

4. รณรงค์ให้ผู้เรียนรักษาสภาพแวดล้อม

5. ตรวจสอบและซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคาร พัสดุ-ครุภัณฑ์ให้มีสภาพแวดล้อมใช้งานได้อย่างเหมาะสม

สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีแหล่งการเรียนรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

เป้าหมายที่ 7

ยุทธศาสตร์

สภาพความสำเร็จ/ตัวชี้วัด

สถานศึกษามีการให้ข่าวสาร ให้บริการ และรับบริการ และมีส่วนร่วมกับชุมชน

 

1. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์และประสานความร่วมมือทุกฝ่ายของโรงเรียนกับชุมชน

3. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนตามนโยบายของสถานศึกษา

4. เชิญวิทยากรจากสถาบันองค์กรภายนอกมาให้ความรู้เฉพาะด้านแก่บุคลากรและนักเรียนเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

6. โรงเรียนเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนและให้บริการในรูปแบบต่างๆ      

สถานศึกษามีเว็บไซต์ วารสารและข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน มีข้อมูลหลักฐานการร่วมกิจกรรมระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้

 


3.ข้อมูลผู้เรียน

3.1 ที่ตั้ง                £  กทม.            R ภูมิภาค

3.2 หลักสูตรของสถานศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

R  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน           £ โครงการ EP        £  อิสลามศึกษา   

3.3 จำนวนห้องเรียนจำแนกตามหลักสูตร/โครงการ

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

ไทย

EP

อิสลาม

รวม

เตรียมอนุบาล

-

-

-

-

อนุบาล 

9

-

-

9

ประถม  1 – 6

18

-

-

18

มัธยมต้น

-

-

-

-

มัธยมปลาย

-

-

-

-

รวม

27

-

-

27

 

3.4    จำนวนผู้เรียนจำแนกตามหลักสูตร/โครงการและเพศ

หลักสูตรโครงการ /ระดับชั้น

 

จำนวนผู้เรียน

ไทย

EP

อิสลาม

รวม

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

รวม

เตรียมอนุบาล

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อนุบาล 

165

172

-

-

-

-

-

165

172

ประถม  1 – 6

336

378

-

-

-

-

 

336

378

มัธยมต้น

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มัธยมปลาย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

501

550

-

-

-

-

-

501

550

3.5  ลักษณะผู้รับใบอนุญาต

£  บุคคลธรรมดา

                                R  นิติบุคคล

£ ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท   £  มูลนิธิในพุทธศาสนา/ การกุศลของวัด

R  มูลนิธิในคริสต์ศาสนา       £  มูลนิธิในศาสนาอิสลาม

£ อื่นๆ   ( โรงเรียนเอกชน )

 

3.6  จำนวนผู้เรียนที่มีลักษณะพิเศษ

รายการ

จำนวน (คน)

อนุบาล

ประถม

ม.ต้น

ม.ปลาย

รวม

1.   ผู้เรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม

-

-

-

-

 

2.   ผู้เรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ

-

-

-

-

 

3.  ผู้เรียนปัญญาเลิศ

 

 

 

 

 

   3.1  คณิตศาสตร์

200

283

-

-

483

   3.2  วิทยาศาสตร์

-

103

-

-

103

   3.3  ภาษาอังกฤษ

155

180

-

-

335

   3.4  ศิลปะ

-

265

-

-

265

   3.5  นาฏศิลป์/ดนตรี

-

245

-

-

245

   3.6  พลศึกษา

-

372

-

-

372

   3.7  อื่น ๆ (ระบุ)

 

 

 

 

 

4. ผู้เรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น    พิเศษ 

 

 

 

 

 

   4.1  ยากจน

-

-

-

-

-

   4.2  ด้อยโอกาส 

30

51

-

-

81

   4.3  อื่น ๆ (ระบุ)..................................

 

 

 

 

 

5. ผู้เรียนซ้ำชั้น

-

-

-

-

 

6. ผู้เรียนที่ขาดเรียนมากกว่าร้อยละ 5

ของเวลาเรียน (วันตลอดปีการศึกษา

-

-

-

-

 

7. ผู้เรียนลาออกกลางคัน

-

-

-

-

 

8. ผู้เรียนที่ทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียน

-

-

-

-

 

9. ผู้เรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยง 

 

 

 

 

 

9.1 เอดส์

-

-

-

-

 

9.2 ยาเสพติด

-

-

-

-

 

9.3 ความรุนแรง

-

-

-

-

 

9.4 พฤติกรรมก้าวร้าวตามคำวินิจฉัยของแพทย์

-

-

-

-

 

 

 

 

4. ข้อมูลบุคลากร

4.1      จำนวนบุคลากร  จำแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ  และประสบการณ์ 

 

ประเภทบุคลากร

เพศ (คน)

ระดับการศึกษา (คน)

 

อายุเฉลี่ย

(ปี)

 

ประสบการณ์

ในตำแหน่ง  (เฉลี่ย)

(ปี)

ชาย

หญิง

ต่ำกว่า

.ตรี

.ตรี

สูงกว่า

.ตรี

ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

-

-

-

-

-

-

-

ผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

ผู้รับใบอนุญาต

1

-

-

1

-

78

16

ผู้จัดการ

-

1

-

1

-

51

28

ผู้อำนวยการ

-

1

-

-

1

47

29

รองผู้อำนวยการ

-

-

-

-

-

-

-

ครู

-

21

-

21

-

35

10

ครูพิเศษ

7

17

5

12

-

32

5

ครูต่างประเทศ

-

-

-

-

-

-

-

พี่เลี้ยง

-

7

7

-

-

28

4

สนับสนุนการสอน

-

-

-

-

-

-

-

นักการภารโรง

2

9

12

-

-

36

6

คนขับรถ

1

-

1

-

-

42

8

ยามรักษาความปลอดภัย

1

-

-

-

-

42

1

อื่น ๆ(ระบุ.................................................)

 

 

 

 

 

 

 

4.2      จำนวนครูประจำการที่ได้สอนตรงตามวิชาเอก………31..….……..คน 

4.3      จำนวนครูประจำการที่ไม่ได้สอนตรงตามวิชาเอก  ……4…….คน

4.4       สาขาที่ขาดแคลนครู          R  ภาษาไทย……คน       £  คณิตศาสตร์……คน       £ วิทยาศาสตร์……คน 

                                                £  สังคมศึกษา…คน        £  สุขศึกษา……....คน        £  ศิลปศึกษา....….คน

                                                £ การอาชีพฯ.…...คน      £  ภาษาต่างประเทศ....คน  £  คอมพิวเตอร์……คน 

 

 

 

 

  5.   สภาพชุมชนโดยรวม

5.1   อาชีพหลักของชุมชน  คือ  

R  รับราชการ                                   R ค้าขาย                                             R  เกษตรกร

R รับจ้าง                                            £ ไม่มีอาชีพ                                     £  อื่น ๆ (ระบุ)………………..

5.2  ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ  

R พุทธ                                               R คริสต์                                              £อิสลาม

£ ฮินดู                                                £ ซิกข์                                                £อื่น ๆ………………………..

5.3   อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ  

R รับราชการ                                     R ค้าขาย                                             £ เกษตรกร

£ รับจ้าง                                            £ ไม่มีอาชีพ                                     £ อื่น ๆ (ระบุ)………………..

5.4  ศาสนาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่นับถือ  คือ  

R พุทธ                                               £ คริสต์                                              £ อิสลาม

£ ฮินดู                                                £ ซิกข์                                                £ อื่น ๆ………………………..

5.5  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองต่อครอบครัว  ………300,000………บาทต่อปี

 

6.         โอกาสและข้อจำกัดของสถานศึกษา 

6.1      โอกาส /จุดแข็ง  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)

o   ตั้งอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์  เช่น  แหล่งโบราณสถาน/โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยว

Æ  ตั้งอยู่ในเมือง อยู่ใกล้สถานที่ราชการ/โรงพยาบาล/หน่วยงานอื่น ๆ

Æ  ปลอดภัยต่อยาเสพติด/แหล่งเริงรมย์/แหล่งการพนัน มอมเมาเยาวชน

Æ  สภาพแวดล้อมของโรงเรียนเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้

o   สภาพแวดล้อมดี/ปลอดโปร่ง/ไม่แออัด/บรรยากาศร่มรื่น

Æ  ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน  ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น

o   ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของโรงเรียน/มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

o   มีวิทยากรในท้องถิ่น/ผู้นำในท้องถิ่นที่มีความรู้

o   ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อบริการชุมชนด้านสุขภาพ / กีฬา / สวัสดิภาพ

o   การคมนาคมสะดวก  มีรถรับจ้าง / รถประจำทางผ่าน

o   มีรถรับส่งระหว่างโรงเรียนกับบ้าน

Æ  อยู่ในเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่น / ใกล้ตลาด / แหล่งชุมชน / ใกล้ห้างสรรพสินค้า

Æ  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ / เอาใจใส่ ดูแลเด็กเป็นอย่างดี

Æ  ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรให้มีจรรยาบรรณครู

Æ  สนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากร

Æ  ผู้ปกครองมีศรัทธา / ทัศนคติ / ความเชื่อมั่น ที่ดีต่อโรงเรียน

Æ  ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

o   สภาพชุมชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ผู้ปกครองเอาใจใส่

Æ  เน้นจุดเด่นด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส

Æ  มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ

 

6.2 ข้อจำกัด/จุดอ่อน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)

o   ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

o   ตั้งอยู่ในชุมชนที่มีโรงเรียนเอกชน/โรงเรียนเทศบาล/โรงเรียนรัฐบาล หลายโรง

Æ     ที่พักอาศัยของผู้เรียนห่างไกลจากโรงเรียน

o   ผู้เรียนมีทักษะการคิด / ตั้งคำถาม / แสวงหาความรู้ น้อย

o   งบประมาณมีไม่เพียงพอ

o   จำนวนผู้เรียนลดลง

Æ     ทางเข้าโรงเรียนคับแคบทำให้การสัญจรติดขัด

o   ไม่มีห้องประชุมที่รองรับสำหรับคนจำนวนมาก

o   ไม่สามารถขยายการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้

o   โรงเรียนมีขนาดเล็กจึงขาดรายได้นำมาพัฒนา

O       สถานที่บริเวณโรงเรียนคับแคบ เช่น พื้นที่การออกกำลังกาย พื้นที่ทำกิจกรรม สนาม

o   อาคารไม่ได้รับการปรับปรุง

o   ขาดแคลนสื่อ/แหล่งการเรียนรู้ ที่ใช้เป็นแหล่งค้นคว้าของผู้เรียน

o   โรงเรียนอยู่ใกล้แหล่งอบายมุข / แหล่งมอมเมาเยาวชน

o   ขาดแคลนบุคลากร / ครู / วุฒิทางการศึกษา

o   ครูมีภาระงานอื่นนอกจากการสอนมาก

o   ครูไม่ทันเทคโนโลยี

o   โรงเรียนไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย/อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้กับชุมชน

o   ขาดการนิเทศติดตามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

o   ขาดการรับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการ

o   การทำกิจกรรมของโรงเรียนขึ้นอยู่กับวันหยุดของผู้ปกครอง

o   ขาดความร่วมมือจากชุมชนและผู้ปกครอง

o   ผู้ปกครองไม่เข้าใจหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม

o   การบริหารจัดการไม่คล่องตัว

Æ      มีการเปลี่ยน / โยกย้ายผู้บริหารบ่อย

o   ผู้ปกครองเลือกโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตร EP.

o   ไม่มีรถรับ-ส่งผู้เรียน

o   ผู้ปกครองมีรายได้น้อย

Æ      ครอบครัวแตกแยกมีผลกระทบด้านสุขนิสัย คุณธรรม จริยธรรม

o   ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

o   ผู้เรียนขาดระเบียบวินัย

o   อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากความเจริญ/อำเภอ/แหล่งชุมชน

 

7.  ข้อมูลด้านงบประมาณ  และทรัพยากร

7.1        งบประมาณ  ( รับ - จ่าย )             

รายรับ

บาท

รายจ่าย

บาท

เงินงบประมาณ  (เงินอุดหนุนรายหัว)

6,119,073.52

งบดำเนินการ

9,334,945.80

เงินนอกงบประมาณ

4,412,838.48

งบพัฒนาคุณภาพวิชาการ

1,196,966.20

รวม

10,531,912

 

10,531,912

 

 

 

 

 

 

7.2      เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมใช้งาน มีทั้งหมด..........89...........เครื่อง

คอมพิวเตอร์

จำนวน  (เครื่อง)

1.  ใช้ในการเรียนการสอน

72

2.  ใช้สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้

89

3.  ใช้ในการบริหาร

13

 

7.3      ห้องปฏิบัติการมีทั้งหมด…………..….10…….…ห้อง  ได้แก่

ห้องคอมพิวเตอร์ ……2…..             ห้อง

ห้องวิทยาศาสตร์                 ……1…..             ห้อง

ห้องปฏิบัติการทางภาษา    …….…..              ห้อง

ห้องศิลปะ                             …….…..              ห้อง

ห้องนาฏศิลป์ ดนตรี       ……2….              ห้อง

ห้องพยาบาล                        ……1….              ห้อง

ห้องศาสนสัมพันธ์             …….…..              ห้อง

ห้องแนะแนว                       ……1.....              ห้อง

ห้องพละ / สันทนาการ     …….…..              ห้อง

ห้องลูกเสือ                           ………...              ห้อง

ห้องสื่อการเรียนการสอน  ……1.....              ห้อง

ห้องจริยธรรม                      ……2…..             ห้อง

 

8.   แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

8.1        ห้องสมุด            มีขนาด……8  x  6……..ตารางเมตร

จำนวนหนังสือค้นคว้าในห้องสมุด จำนวน…1,900....เล่ม

จำนวนผู้เรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษานี้คิดเป็น……45…คน / วัน

 

8.2   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

O   สวนหย่อม/สวนสุขภาพ

o   สวนสมุนไพร

O   สวนเกษตร

o   สวนวรรณคดี

o   เรือนเพาะชำ

Æ      สนามเด็กเล่น

Æ   ลานกิจกรรม

Æ      ป้ายนิเทศ/บอร์ด

o   มุมหนังสือ

Æ     โรงอาหาร

o   สระว่ายน้ำ

o   สหกรณ์ภายในโรงเรียน

 

 

8.2      แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ( เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้ )

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

Æ      โบสถ์ / วัด / มัสยิด / โบราณสถาน / โบราณวัตถุ / พิพิธภัณฑ์

Æ    สถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ / สวนสาธารณะ / สวนสัตว์ / อุทยาน

Æ      สถานที่ราชการ / โรงพยาบาล / ไปรษณีย์ / สถานีตำรวจ / เทศบาล

Æ   สถานศึกษา/มหาวิทยาลัย / โรงเรียน / ราชภัฎ / เทคโนโลยีราชมงคล

แหล่งเรียนรู้ภายนอก

Æ   ห้องสมุด/ท้องฟ้าจำลอง / เมืองจำลอง

Æ      ธนาคาร / โรงแรม / ห้างสรรพสินค้า / ตลาด / โรงงาน

Æ      พื้นที่เพาะปลูก / ไร่ / สวน

o   หัตถกรรมพื้นบ้าน / สินค้าพื้นเมือง

o   ค่ายลูกเสือ

 


ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น/ ผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู/ ผู้เรียน

ที่

ประเภทความรู้

จำนวนครั้ง

1.

การประกอบวิชาชีพ

-

2.

การเกษตร

3

3.

คหกรรม

1

4.

หัตถกรรม

-

5.

ศิลปะ/ดนตรี

-

6.

กีฬา

1

7.

วัฒนธรรม / จารีต-ประเพณี

-

8.

ศาสนา / คุณธรรม จริยธรรม / คุณลักษณะที่พึงประสงค์

-

9.

ความปลอดภัย / อุบัติเหตุ / กฎหมาย / ระเบียบวินัย

1

10.

สุขภาพ / การแพทย์ / สุขอนามัย

-

11.

สิ่งแวดล้อม / ทรัพยากร

-

12.

การจัดการเรียนการสอน / หลักสูตร / การประเมิน

2

13.

อื่นๆ(..............................................................................)

 

 

 

9.   ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรกของ  สมศ

9.1      ผลการประเมินภายนอกจำแนกตามระดับคุณภาพ

มาตรฐาน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

ด้านผู้เรียน

ระดับก่อนประถมศึกษา

 

 

 

มาตรฐานที่  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

 

P

มาตรฐานที่  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเบื้องต้น

 

 

P

มาตรฐานที่  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ 

                       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 

 

P

มาตรฐานที่  ผู้เรียนรักการเรียนรู้  มีทักษะในการแสวงหาความรู้

 

 

P

มาตรฐานที่  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถ

                        ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

 

 

P

มาตรฐานที่  10  ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ดี

 

 

P

มาตรฐานที่  12  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี

                         และการเคลื่อนไหว

 

 

 

P

ระดับประถมศึกษา/  ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา/  ระดับมัธยมศึกษา

มาตรฐานที่  ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

 

P

มาตรฐานที่  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์

                       มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรองและ             

                       มีวิสัยทัศน์             

 

P

 

มาตรฐานที่  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

P

 

 

มาตรฐานที่  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 

                        รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

 

P

มาตรฐานที่  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถ

                        ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 

 

P

มาตรฐานที่  10  ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี

 

 

P

มาตรฐานที่  12  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ  ดนตรี 

                         และกีฬา

 

 

P

ด้านผู้บริหาร

มาตรฐานที่  13  สถานศึกษามีการจัดองค์กร / โครงสร้างและ

                         การบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร  ให้บรรลุ

                         เป้าหมายการศึกษา

 

 

 

P

มาตรฐานที่  14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ

                         ชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

 

 

P

มาตรฐานที่  18  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอน 

                         โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

P

มาตรฐานที่  20  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหาร

                         จัดการ

 

 

P

มาตรฐานที่  25  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น

                         มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

P

ด้านครู

มาตรฐานที่  22  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

                         ประสิทธิผลและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

 

 

 

P

มาตรฐานที่  24  ครูมีวุฒิ/ ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ

                         และมีครูเพียงพอ

 

 

P

 

 

 

 

9.2      ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก 

9.2.1  ระดับก่อนประถมศึกษา  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก

ระดับก่อนประถมศึกษา

ด้านครู

o   การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

o   จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสม / สอดคล้องสภาพจริง

o   ติดตาม ประเมินผล กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง

o   ปลูกฝังจิตสาธารณะให้ผู้เรียน

o   พัฒนาการพูดของผู้เรียนให้สื่อสารกับผู้อื่นเข้าใจได้ดี

o   พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้าประถมศึกษา

o   ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการจัดประสบการณ์

o   ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

o   ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับผู้เรียน / เน้นอาหารที่มีคุณภาพ

Æ   จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

Æ      จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง/เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

Æ      ศึกษาเทคนิคการสอนแบบใหม่เพื่อนำมาปรับใช้

o   จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

Æ      จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิดแบบต่างๆ

o   จัดกิจกรรมวัดความสามารถของผู้เรียน

o   ฝึกให้ผู้เรียนทำงานกลุ่ม / เดี่ยว ในกิจกรรมต่างๆ

o   ฝึกให้เป็นผู้นำ / ผู้ตามที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

o   ฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีลำดับขั้นตอน

o   พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

o   ให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสม่ำเสมอ

o   จัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างทั่วถึง

o   ให้ครูมีความถนัดในงานที่รับผิดชอบ

Æ      พัฒนาครู / นิเทศ / อบรม / ศึกษาดูงาน

o   พัฒนาครูให้มีวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

o   สร้างครูแกนนำให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

o   ควรทำบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนเป็นประจำ

o   ตรวจแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

o   พัฒนาการบันทึกหลังสอน / นำผลจากบันทึกมาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

o   ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง

o   นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของครูและปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

o   เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน เช่น สวดมนต์พร้อมกับผู้เรียน

o   ยกย่อง ส่งเสริม ผู้เรียน บุคลากร ที่มีผลงานดีเด่น

Æ      จัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนได้นำกิจกรรม

ฝึกปฏิบัติสรุปองค์ความรู้ประยุกต์เชื่อมสู่ชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ทำใบงานโครงงานเรียงความ

      รายงามและปฏิบัติจริง

Æ      จัดกิจกรรมวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงอิงพัฒนาการมีการบันทึกหลังสอนนำผลประเมินมา

       จัดทำวิจัยชั้นเรียนปรับการเรียนการสอนพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ

ด้านผู้บริหาร

o   ควรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย / งานและบุคลากรภายในสถานศึกษาให้ชัดเจน

Æ      พัฒนากิจกรรมการบริหารกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตร

o   จัดทำแผนผังระบบการบริหารครบวงจร (PDCA) มาใช้

o   พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในเรื่องการบริหาร

o   มีระบบการบริหารงาน / การจัดการ ที่ดี

o   รวบรวมกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันไว้ภายในโครงการเดียวกัน

Æ      ควรมีการนิเทศ/ติดตาม / ประเมินผลการดำเนินงานของครู

o   ควรมีการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารและครูอย่างสม่ำเสมอ

o   เปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ตามความถนัดแต่ละบุคคล ได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

o   สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูอย่างสม่ำเสมอ

o   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย

Æ      เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมในการบริหารและการจัดการเรียนการสอน

Æ      พัฒนาสื่อและแหล่งการเรียนรู้ให้เพียงพอ

ด้านผู้เรียน

o   การจัดประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ

o   การสื่อสาร / การใช้ภาษา

o   ทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

o   ความเข้าใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์

o   ความสามารถด้านการเชื่อมโยงความรู้

o   จัดกิจกรรมการสำรวจ การรวบรวมข้อมูล

o   วิเคราะห์วิจารณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์ / โทรทัศน์ สม่ำเสมอ

o   ให้แสดงออกตามความคิดสร้างสรรค์ / จินตนาการ / คิดวิเคราะห์ / รวบยอด / สังเคราะห์

o   เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา / มีไหวพริบ

o   จัดสถานที่ / อุปกรณ์ในการประเมินพัฒนาการผู้เรียน

o   ฝึกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ / โดยการปฏิบัติจริง

o   ส่งเสริมการอ่าน / รักการอ่าน

o   จัดกิจกรรมเสริมการเล่านิทานโดยมีสื่อ

o   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ

o   พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสังเกตและสำรวจ

o   มีทักษะในการทำงาน / ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

o   พัฒนาสุขภาพของผู้เรียน / ทานอาหารมีประโยชน์/คำนึงด้านสุขลักษณะ

o   มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

o   จัดโครงการที่เกี่ยวกับการแสดงความกตัญญู กตเวทีให้ชัดเจน

Æ      จัดโครงการออมทรัพย์ / ใช้ของประหยัด/รู้จักคุณค่าสิ่งของ

o   ส่งเสริมด้านมารยาท / การปฏิบัติตน ตามวัฒนธรรมไทย

o   สอดแทรกคุณธรรม / จริยธรรม เพื่อให้เด็กรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ

Æ      พัฒนาและปลูกฝังนิสัยรักการประหยัด  รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรไม่ทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านสถานศึกษา

o   จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา

o   จัดทำแผนงานโครงการให้สัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

o   นำกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบมาใช้ให้ครบวงจร

o   นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

o   พัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   วางแผน  กำกับติดตาม  ประเมินผล  นิเทศ  การดำเนินงาน

o   จัดทำระบบตรวจสอบภายใน

o   รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/พัฒนาการต่างๆของผู้เรียน

o   จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

o   จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

Æ      พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

o   มีคณะกรรมการสถานศึกษา

o   จัดโครงการสำรวจการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

Æ      เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

o   นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเหมาะสม

Æ      ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับครูในการพัฒนาผู้เรียน

o   ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให้มากขึ้น

o   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ

o   กำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

o   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูในเรื่องการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

o   จัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชัดเจน

o   ควรจัดทำหลักสูตรกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ผู้เรียนให้ชัดเจน

o   ควรศึกษาการทำแผนปฏิบัติการ / หลักสูตร / แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

o   ทำสื่อรูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อให้ครูศึกษา

o   จัดหาหนังสือที่เหมาะกับผู้เรียน

o   ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ / นำเทคโนโลยีมาใช้

o   เพิ่มสื่อการเรียนรู้ พร้อมสื่อที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี

o   จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้

o   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกห้องเรียนให้มากขึ้น

Æ      จัดให้มีร้านค้าสวัสดิการและสหกรณ์ในโรงเรียน

Æ      กำหนดแผนงานและโครงการให้มีตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่ชัดเจน  สอดคล้อง และครอบคลุมตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

Æ      จัดระบบกลไกในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา ดำเนินการประสานงาน และจัดทำเครือข่ายความสัมพันธ์กับชุมชน

Æ      คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางและการบริหารโรงเรียนให้มากขึ้น  และสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

 

               

9.2.2   ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบแรก

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ด้านครู

Æ      พัฒนาการเขียนแผนและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

o   จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับวิชาอื่น

o   นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาสนับสนุนการเรียนการสอน

o   ปรับปรุงแผนการเรียนการสอน / แผนการจัดการเรียนรู้

o   ปรับสภาพบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

o   พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ / ตามความต้องการของผู้เรียน

o   พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้

o   พัฒนาวิธีการจัดทำสื่อการสอนแบบต่าง ๆ / ส่งเสริมการใช้สื่อประกอบการสอน

o   ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการสอนที่เน้นกระบวนการและการวัดประเมินผล

o   พัฒนาผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม รายบุคคล

o   บันทึกหลังการสอนในกลุ่มสาระ อย่างสม่ำเสมอ

o   ปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นประจำ ต่อเนื่อง

o   จัดทำคู่มือวัดผลประเมินผล / กำหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้ชัดเจน

o   นำผลประเมินมาวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย

o   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ให้กับครู

o   การทำวิจัยในชั้นเรียน

o   จัดครูที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ได้ตรงตามวิชาเอก-โท

Æ      พัฒนาเทคนิคการสอนให้หลากหลาย

o   สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาโรงเรียน

o   ให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้

o   ให้ครูศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น / เข้ารับการอบรม / เพิ่มพูนความรู้

o   ส่งเสริมจิตสาธารณะให้กับครู

Æ      นำครูผู้สอนไปทัศนศึกษาดูงานสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่น

ด้านผู้บริหาร

o   บริหารโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการตามวงจรปฏิบัติงานPDCA

o   วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน

o   จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจให้ครู

o   พัฒนาแผนงาน / โครงการที่ฝึกความรู้ ความสามารถของครู / ผู้เรียน

o   ส่งเสริมทักษะการคิดและความรู้ในเชิงวิชาการ

Æ      จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู

Æ      ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม / สัมมนา / เทคนิคการสอน / การใช้สื่อ

o   ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น

Æ      ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ข่าวสาร / ความเคลื่อนไหว ของสถานศึกษา

Æ      ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน  และทันต่อการใช้งาน

Æ      เปิดโอกาสให้ชุมชนมีบทบาทในการบริหารและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มากขึ้น

ด้านผู้เรียน

o   ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น เยี่ยมเด็กกำพร้า / พิการ / ผู้สูงอายุ เก็บขยะ ปลูกต้นไม้

ทำความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ

o   ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

o   ยกย่องผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

o   สร้างผู้เรียนให้มีลักษณะนิสัยประหยัด รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

o   ให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย / รับประทานอาหารที่มีคุณค่า

o   ส่งเสริมกิจกรรมดำรง รักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

o   ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เช่น บุคลิกภาพ การตรงต่อเวลา สัมพันธ์ชุมชน

o   ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนำเสนอ/การอภิปราย / สรุป / การจัดเก็บข้อมูล / จดบันทึก

o   ให้ผู้เรียนมีทักษะการสังเกต / เชื่อมโยงความรู้

o   พัฒนาการแก้ปัญหาโดยผ่านประสบการณ์จริง ทดลองปฏิบัติจริง

o   พัฒนาการวางแผน/กิจกรรมที่เน้นการคิดให้กับผู้เรียน / คิดสร้างสรรค์

o   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ผู้เรียนได้ผลสมฤทธิ์ในระดับปานกลางลงมา

Æ      พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิต / อังกฤษ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาไทย

o   ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ / เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

o   ฝึกค้นคว้าข้อมูล/รักการอ่าน / ใฝ่เรียนใฝ่รู้

o   ให้วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน

o   ให้เรียนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต / ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

o   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน / ฝึกผู้นำและผู้ตาม

o   พัฒนาให้ผู้เรียนมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน/ทักษะการทำงาน

o   ให้รับการตรวจสุขภาพประจำปี / จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย/ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ

o   มีโครงการ / ชมรม ที่สนับสนุนกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  เช่น                   ทำขนม ดนตรี ศิลปะ กีฬา ฯลฯ

o   ให้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น เล่นเกมส์ กิจกรรมชมรม ดนตรี ฯลฯ

o   ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว

ด้านสถานศึกษา

o   จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง / สม่ำเสมอ

o   ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / การประกันคุณภาพภายใน / แผนปฏิบัติการ / ธรรมนูญศึกษา

o   ส่งเสริมระบบครูแกนนำ / นิเทศ

Æ      พัฒนาระบบสารสนเทศ / ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

o   สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง / ผู้ปกครองร่วมมือจัดการศึกษา

Æ      หาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

o   จัดกิจกรรมที่มีการสื่อสารระหว่างบ้านกับโรงเรียน

Æ      จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การพัฒนาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

o   นำผลการประเมินหลักสูตร / สถานศึกษา ไปใช้ตัดสินใจ ปรับปรุงงาน

o   นิเทศ / ติดตามบันทึกหลังการสอน / การดำเนินงานของบุคลากร

o   นำผลการนิเทศการสอนมาประเมินการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

o   จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ / วินัยของผู้เรียน

o   จัดระบบกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจัง

o   เน้นให้ครูฝึกให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู-ผู้เรียน / ผู้เรียน-ผู้เรียน

o   ให้ผู้เรียนฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

o   จัดให้มีกิจกรรมทุกเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน

o   จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

o   จัดแบ่งพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ออกเป็นสัดส่วน

o   จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบถ้วน

o   จัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นโดยเฉพาะ

o   ควรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา / ท้องถิ่นที่ชุมชนให้ความเห็นชอบ

o   ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

Æ      ส่งเสริมให้ผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น

o   มีสื่อประกอบการเรียนการสอน / เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มากขึ้น

o   ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ / ให้ผู้เรียนรับบริการอย่างทั่วถึง / จัดหนังสือประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้น

o   พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

Æ      พัฒนาผู้เรียนในการคิดอย่างมีเหตุผล  คิดวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างสรรค์

Æ      พัฒนาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นเป็นต้น  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  การงานอาชีพและเทคโนโลยี  และภาษาอังกฤษ

Æ      ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางและการบริหารโรงเรียนให้มากขึ้น  และสถานศึกษาควรมีการส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

Æ      กำหนดแผนงานและโครงการให้มีตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่ชัดเจน  สอดคล้องและครอบคลุมตัวบ่งชี้ของมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

10.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองของสมศ.

10.1  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: การศึกษาปฐมวัย

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :

การศึกษาปฐมวัย

ผลประเมิน

อิงเกณฑ์

ผลประเมิน

อิงสถานศึกษา

ค่า

เฉลี่ย

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ด้านผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.50

ดีมาก

2

พอใช้

2.75

ดี

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

3.61

ดีมาก

2

พอใช้

2.81

ดี

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

3.59

ดีมาก

2

พอใช้

2.80

ดี

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

3.51

ดีมาก

2

พอใช้

2.76

ดี

มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.54

ดีมาก

2

พอใช้

2.77

ดี

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.52

ดีมาก

2

พอใช้

2.76

ดี

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.52

ดีมาก

2

พอใช้

2.76

ดี

ด้านครู

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

3.56

ดีมาก

2

พอใช้

2.78

ดี

มาตรฐานที่ 9 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.30

ดี

2

พอใช้

2.65

พอใช้

ด้านผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

4.00

ดีมาก

3

ดี

3.50

ดีมาก

มาตรฐานที่ 11  สถานศึกษามีการจัดองค์กร /โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ   ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

3.71

ดีมาก

3

ดี

3.36

ดี

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.00

ดีมาก

2

พอใช้

3.00

ดี

มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4.00

ดีมาก

3

ดี

3.50

ดีมาก

มาตรฐานที่ 14 สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

2.93

ดี

2

พอใช้

2.47

พอใช้

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.   þ  ได้         £  ไม่ได้

 

 

 

10.2 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

การศึกษาขั้นพื้นฐาน :

ประถมและมัธยมศึกษา

ผลประเมิน

อิงเกณฑ์

ผลประเมิน

อิงสถานศึกษา

ค่า

เฉลี่ย

ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ค่าเฉลี่ย

ระดับคุณภาพ

คะแนน

ระดับคุณภาพ

ด้านผู้เรียน

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 1   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.63

ดีมาก

2

พอใช้

2.82

ดี

มาตรฐานที่ 2  ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

3.65

ดีมาก

2

พอใช้

2.83

ดี

มาตรฐานที่ 3  ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

3.49

ดี

2

พอใช้

2.75

ดี

มาตรฐานที่ 4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์  มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

3.49

ดี

2

พอใช้

2.75

ดี

มาตรฐานที่ 5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

3.19

ดี

2

พอใช้

2.60

ดี

มาตรฐานที่ 6  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

3.53

ดีมาก

2

พอใช้

2.77

ดี

มาตรฐานที่ 7  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

3.73

ดีมาก

2

พอใช้

2.87

ดี

ด้านครู

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 8  ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบและมีครูเพียงพอ

3.65

ดีมาก

2

พอใช้

2.83

ดี

มาตรฐานที่ 9  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.93

ดี

2

พอใช้

2.47

พอใช้

ด้านผู้บริหาร

 

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 10  ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ

4.00

ดีมาก

3

ดี

3.50

ดีมาก

มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดองค์กร /โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ  ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา

3.71

ดีมาก

3

ดี

3.63

ดี

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.37

ดี

2

พอใช้

2.69

พอใช้

มาตรฐานที่ 13  สถานศึกษามีหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.50

ดีมาก

2

พอใช้

2.75

ดี

มาตรฐานที่ 14  สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

2.93

ดี

2

พอใช้

2.47

พอใช้

ผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมได้มาตรฐานคุณภาพ สมศ.   þ ได้         £ ไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3           ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง

10.3.1            ระดับก่อนประถมศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง

ระดับก่อนประถมศึกษา

ด้านครู

o   การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

o   จัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสม / สอดคล้องสภาพจริง

o   ติดตาม ประเมินผล กระบวนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง

o   ปลูกฝังจิตสาธารณะให้ผู้เรียน

o   พัฒนาการพูดของผู้เรียนให้สื่อสารกับผู้อื่นเข้าใจได้ดี

o   พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้าประถมศึกษา

o   ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรและจัดทำแผนการจัดประสบการณ์

o   ศึกษารูปแบบการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

o   ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพให้กับผู้เรียน / เน้นอาหารที่มีคุณภาพ

o   จัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน

Æ      จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง / เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

o   ศึกษาเทคนิคการสอนแบบใหม่เพื่อนำมาปรับใช้

o   จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

o   จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิดแบบต่างๆ

o   จัดกิจกรรมวัดความสามารถของผู้เรียน

o   ฝึกให้ผู้เรียนทำงานกลุ่ม / เดี่ยว ในกิจกรรมต่างๆ

o   ฝึกให้เป็นผู้นำ/ผู้ตามที่ดี ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น

o   ฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีลำดับขั้นตอน

o   พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

o   ให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างสม่ำเสมอ

o   จัดทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างทั่วถึง

o   ให้ครูมีความถนัดในงานที่รับผิดชอบ

o   พัฒนาครู / นิเทศ / อบรม / ศึกษาดูงาน

o   พัฒนาครูให้มีวุฒิการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

o   สร้างครูแกนนำให้มีความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

o   ควรทำบันทึกผลการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียนเป็นประจำ

o   ตรวจแฟ้มสะสมผลงานของผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ

o   พัฒนาการบันทึกหลังสอน / นำผลจากบันทึกมาใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

o   ประเมินพัฒนาการผู้เรียนตามสภาพจริง

o   นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมของครูและปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน

o   เป็นแบบอย่างให้กับผู้เรียน เช่น สวดมนต์พร้อมกับผู้เรียน

o   ยกย่อง ส่งเสริม ผู้เรียน บุคลากร ที่มีผลงานดีเด่น

Æ      ครูบางส่วนควรได้รับการพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านผู้บริหาร

o   ควรกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่าย / งานและบุคลากรภายในสถานศึกษาให้ชัดเจน

o   จัดทำแผนผังระบบการบริหารครบวงจร (PDCA) มาใช้

o   พัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจในเรื่องการบริหาร

o   มีระบบการบริหารงาน / การจัดการ ที่ดี

o   รวบรวมกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันไว้ภายในโครงการเดียวกัน

o   ควรมีการนิเทศ/ติดตาม / ประเมินผลการดำเนินงานของครู

o   ควรมีการประชุมหารือระหว่างผู้บริหารและครูอย่างสม่ำเสมอ

o   เปิดโอกาสให้ครูได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ตามความถนัดแต่ละบุคคล ได้ร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

o   สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูอย่างสม่ำเสมอ

o   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบาย

Æ      ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

 

ด้านผู้เรียน

o   การจัดประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษ

o   การสื่อสาร / การใช้ภาษา

o   ทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5

o   ความเข้าใจเกี่ยวกับมิติสัมพันธ์

o   ความสามารถด้านการเชื่อมโยงความรู้

o   จัดกิจกรรมการสำรวจ การรวบรวมข้อมูล

o   วิเคราะห์วิจารณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์ / โทรทัศน์ สม่ำเสมอ

o   ให้แสดงออกตามความคิดสร้างสรรค์ / จินตนาการ/คิดวิเคราะห์ / รวบยอด / สังเคราะห์

o   เพิ่มทักษะการแก้ปัญหา / มีไหวพริบ

o   จัดสถานที่ / อุปกรณ์ในการประเมินพัฒนาการผู้เรียน

o   ฝึกทักษะและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ / โดยการปฏิบัติจริง

o   ส่งเสริมการอ่าน / รักการอ่าน

o   จัดกิจกรรมเสริมการเล่านิทานโดยมีสื่อ

o   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ในสิ่งที่สนใจ

o   พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสังเกตและสำรวจ

o   มีทักษะในการทำงาน / ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

o   พัฒนาสุขภาพของผู้เรียน / ทานอาหารมีประโยชน์ / คำนึงด้านสุขลักษณะ

o   มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว

o   จัดโครงการที่เกี่ยวกับการแสดงความกตัญญู กตเวทีให้ชัดเจน

o   จัดโครงการออมทรัพย์ / ใช้ของประหยัด/รู้จักคุณค่าสิ่งของ

o   ส่งเสริมด้านมารยาท / การปฏิบัติตน ตามวัฒนธรรมไทย

o   สอดแทรกคุณธรรม / จริยธรรม เพื่อให้เด็กรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ

Æ      พัฒนาให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ด้านสถานศึกษา

o   จัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษา

o   จัดทำแผนงานโครงการให้สัมพันธ์กับแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

o   นำกระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบมาใช้ให้ครบวงจร

o   นำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน

o   พัฒนาเครื่องมือในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน

o   วางแผน  กำกับติดตาม  ประเมินผล  นิเทศ  การดำเนินงาน

o   จัดทำระบบตรวจสอบภายใน

o   รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ/พัฒนาการต่างๆของผู้เรียน

o   จัดทำรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี

o   จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

o   พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา

o   มีคณะกรรมการสถานศึกษา

o   จัดโครงการสำรวจการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

o   เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าร่วมพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

o   นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเหมาะสม

o   ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับครูในการพัฒนาผู้เรียน

Æ      ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาให้มากขึ้น

o   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนให้ชุมชนทราบ

o   กำหนดกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

o   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูในเรื่องการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

o   จัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นที่ชัดเจน

o   ควรจัดทำหลักสูตรกิจกรรมที่ส่งเสริมเอกลักษณ์ผู้เรียนให้ชัดเจน

o   ควรศึกษาการทำแผนปฏิบัติการ / หลักสูตร / แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

o   ทำสื่อรูปแบบการจัดประสบการณ์เพื่อให้ครูศึกษา

o   จัดหาหนังสือที่เหมาะกับผู้เรียน

o   ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ / นำเทคโนโลยีมาใช้

o   เพิ่มสื่อการเรียนรู้ พร้อมสื่อที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี

o   จัดบรรยากาศในห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้

o   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายใน-ภายนอกห้องเรียนให้มากขึ้น

 

                10.3.2   ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และเพิ่มเติมได้)

ข้อเสนอแนะจากการประเมินภายนอกรอบสอง

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ด้านครู

Æ      พัฒนาการเขียนแผนและจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

o   จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชื่อมโยงกับวิชาอื่น

o   นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้มาสนับสนุนการเรียนการสอน

o   ปรับปรุงแผนการเรียนการสอน/แผนการจัดการเรียนรู้

o   ปรับสภาพบรรยากาศห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้

o   พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ/ตามความต้องการของผู้เรียน

o   พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้

o   พัฒนาวิธีการจัดทำสื่อการสอนแบบต่าง ๆ / ส่งเสริมการใช้สื่อประกอบการสอน

o   ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนการสอนที่เน้นกระบวนการและการวัดประเมินผล

o   พัฒนาผู้เรียนเป็นรายกลุ่ม รายบุคคล

o   บันทึกหลังการสอนในกลุ่มสาระ อย่างสม่ำเสมอ

o   ปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นประจำ ต่อเนื่อง

o   จัดทำคู่มือวัดผลประเมินผล / กำหนดเกณฑ์การวัดผลประเมินผลให้ชัดเจน

o   นำผลประเมินมาวินิจฉัยจุดเด่น จุดด้อย

o   สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสร้างเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ ให้กับครู

o   การทำวิจัยในชั้นเรียน

o   จัดครูที่มีความรู้ ความสามารถ ให้ได้ตรงตามวิชาเอก-โท

o   พัฒนาเทคนิคการสอนให้หลากหลาย

o   สร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองและพัฒนาโรงเรียน

o   ให้ครูได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้

o   ให้ครูศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น/เข้ารับการอบรม/เพิ่มพูนความรู้

o   ส่งเสริมจิตสาธารณะให้กับครู

ด้านผู้บริหาร

o   บริหารโดยใช้กระบวนการบริหารจัดการตามวงจรปฏิบัติงาน PDCA

o   วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน

o   จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมขวัญกำลังใจให้ครู

o   พัฒนาแผนงาน / โครงการที่ฝึกความรู้ ความสามารถของครู/ผู้เรียน

o   ส่งเสริมทักษะการคิดและความรู้ในเชิงวิชาการ

o   จัดอบรมให้ความรู้แก่ครู

o   ส่งเสริมให้ครูเข้ารับการอบรม / สัมมนา / เทคนิคการสอน / การใช้สื่อ

o   ส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนให้มากขึ้น

o   ประชาสัมพันธ์ / เผยแพร่ข่าวสาร / ความเคลื่อนไหว ของสถานศึกษา

Æ      ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษาที่ดี

ด้านผู้เรียน

o   ส่งเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น เยี่ยมเด็กกำพร้า / พิการ / ผู้สูงอายุ เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดโรงเรียน ฯลฯ

o   ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์

o   ยกย่องผู้เรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดี

o   สร้างผู้เรียนให้มีลักษณะนิสัยประหยัด รู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

o   ให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกาย / รับประทานอาหารที่มีคุณค่า

o   ส่งเสริมกิจกรรมดำรง รักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

o   ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม เช่น บุคลิกภาพ การตรงต่อเวลา สัมพันธ์ชุมชน

o   ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการนำเสนอ/การอภิปราย / สรุป / การจัดเก็บข้อมูล / จดบันทึก

o   ให้ผู้เรียนมีทักษะการสังเกต / เชื่อมโยงความรู้

o   พัฒนาการแก้ปัญหาโดยผ่านประสบการณ์จริง ทดลองปฏิบัติจริง

o   พัฒนาการวางแผน / กิจกรรมที่เน้นการคิดให้กับผู้เรียน / คิดสร้างสรรค์

o   พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาที่ผู้เรียนได้ผลสมฤทธิ์ในระดับปานกลางลงมา

Æ      พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คณิต / อังกฤษ / วิทยาศาสตร์ / ภาษาไทย

o   ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ/เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

o   ฝึกค้นคว้าข้อมูล/รักการอ่าน / ใฝ่เรียนใฝ่รู้

o   ให้วิทยากรท้องถิ่นให้ความรู้แก่ผู้เรียน

o   ให้เรียนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต / ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

o   เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทำงานร่วมกัน / ฝึกผู้นำและผู้ตาม

o   พัฒนาให้ผู้เรียนมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน/ทักษะการทำงาน

o   ให้รับการตรวจสุขภาพประจำปี / จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย / ให้ความรู้เรื่องสุขภาพ

o   มีโครงการ / ชมรม ที่สนับสนุนกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน  เช่น                     ทำขนม ดนตรี ศิลปะ กีฬา ฯลฯ

o   ให้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น เล่นเกมส์ กิจกรรมชมรม ดนตรี ฯลฯ

o   ส่งเสริมกิจกรรมแนะแนว

Æ      พัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ด้านสถานศึกษา

o   จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง / สม่ำเสมอ

o   ทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา / การประกันคุณภาพภายใน/แผนปฏิบัติการ / ธรรมนูญศึกษา

o   ส่งเสริมระบบครูแกนนำ / นิเทศ

o   พัฒนาระบบสารสนเทศ / ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน

o   สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง / ผู้ปกครองร่วมมือจัดการศึกษา

o   หาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

o   จัดกิจกรรมที่มีการสื่อสารระหว่างบ้านกับโรงเรียน

o   จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะแก่การพัฒนาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

o   นำผลการประเมินหลักสูตร / สถานศึกษา ไปใช้ตัดสินใจ ปรับปรุงงาน

o   นิเทศ/ติดตามบันทึกหลังการสอน / การดำเนินงานของบุคลากร

o   นำผลการนิเทศการสอนมาประเมินการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

o   จัดกิจกรรมส่งเสริมความรับผิดชอบ / วินัยของผู้เรียน

o   จัดระบบกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมอย่างจริงจัง

o   เน้นให้ครูฝึกให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครู-ผู้เรียน/ผู้เรียน-ผู้เรียน

o   ให้ผู้เรียนฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม

o   จัดให้มีกิจกรรมทุกเช้าก่อนเข้าชั้นเรียน

o   จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

o   จัดแบ่งพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ออกเป็นสัดส่วน

o   จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้ครบถ้วน

o   จัดให้มีหลักสูตรท้องถิ่นโดยเฉพาะ

o   ควรจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา / ท้องถิ่นที่ชุมชนให้ความเห็นชอบ

o   ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง

o   ส่งเสริมให้ผู้ปกครองที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น

o   มีสื่อประกอบการเรียนการสอน / เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มากขึ้น

o   ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ / ให้ผู้เรียนรับบริการอย่างทั่วถึง/จัดหนังสือประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้น

o   พัฒนาอาคารสถานที่เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

Æ      ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา

 

 

 

 

 

บทที่ 2  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปี

 

1.  การศึกษาปฐมวัย

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย                 

 

1.1

มีน้ำหนัก ส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

85

1.2

มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย

85

1.3

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน

85

1.4

หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด

85

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

1.1) โครงการหนูน้อยสุขภาพดี

        - จัดตรวจสุขภาพประจำปี

        - ประเมินพัฒนาการผู้เรียน

        - แบบบันทึกสุขภาพ

        - สมุดบันทึกพัฒนาการ

1.1)  มีน้ำหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของ

       กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีสุขภาพ

       ดี มีพัฒนาการด้านกายตามวัยมีสมรรถภาพ

       กายตามเกณฑ์

 

1.2) โครงการกีฬาสีภายใน

        - กิจกรรม 6 หลัก/วัน

1.2) สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เกมการเล่นและการออกกำลังกายเคลื่อนไหวได้ตามเพลงและจังหวะ

1.3)  โครงการหนูน้อยสุขภาพดี

         - จัดตรวจสุขภาพประจำปี

         - ประเมินพัฒนาการผู้เรียน

         - แบบบันทึกสุขภาพ

         - สมุดบันทึกพัฒนาการ

1.3) มีพฤติกรรมอนามัยที่ดี   เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์  ระมัดระวังตนเองไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ

 

1.4)  โครงการรักษาความปลอดภัย

         - เรียนรู้โทษของสิ่งเสพติด

         - อภิปรายโทษสิ่งเสพติด

1.4) รู้จักความไม่ดีของสิ่งเสพติดและสิ่งมึนเมา

 

 

 

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ 2  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ                                   

 

2.1

ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง

90

2.2

มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก

85

2.3

ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย

85

2.4

ชื่นชมศิลปะ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ

85

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

2.1) โครงการหนูน้อยสุขภาพดี                             -       

        - จัดกิจกรรมนันทนาการ

- จัดกิจกรรม 6 หลัก

 

2.1) มีหน้าตาท่าทางร่าเริง และแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมตามวัยมีความสุขในการเล่นการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นและชอบมาโรงเรียน

 2.2)  โครงการวันสำคัญชาติ

  - จัดแสดงบทบาทสมมุติ

          - จัดกิจกรรมวันสำคัญ วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก

โครงการวันวิชาการ

             - จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

2.2) มีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม ชื่นชมความสามารถของบุคคลอื่น รู้จักวิธีปฏิบัติต่อตนเองและต่อผู้อื่นอย่างเหมาะสมตามวัย

 

2.3) โครงการส่งเสริมความพร้อมทางสติปัญญา 

 

2.3) คิดและแก้ปัญหาในการเล่นและทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีเหตุผล  บอกวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

 2.4) โครงการวันวิชาการ

โครงการรักสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมการศึกษาในและ 

 นอกสถานที่

 - จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ

 - จัดกิจกรรมทัศนศึกษา

 

2.4) สนใจธรรมชาติและสิ่งสวยงามต่างๆ สนใจและมีความสุขในการทำงานศิลปะ ใช้กล้ามเนื้อใหญ่ในการเคลื่อนไหว  และเล่นใช้กล้ามเนื้อเล็กอย่างคล่องแคล่ว และประสานสัมพันธ์กันในการเล่น การเขียน  การระบายสี  การปั้น

 

 

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ 3  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม

 

3.1

มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์

80

3.2

มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน

85

3.3

เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

85

3.4

ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ

85

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

3.1)  โครงการระเบียบวินัย

           - การเดินแถว/การเข้าแถว

           - กิจกรรมหลัก

           - กิจกรรมกลางแจ้ง

           - กิจกรรมเกมการศึกษา

           - ข้อตกลงของห้องเรียน

        โครงการวันสำคัญของชาติ

- กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

- กิจกรรมวันไหว้ครู

- สาธิตการเคารพสิ่งต่างๆ

3.1)  - มีวินัย  ความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามข้อตกลงเบื้องต้น จัดเก็บของใช้ ของเล่นเข้าที่               เข้าแถว  รอคอยลำดับก่อนและหลัง  ปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน

 

 

        - มีความกตัญญูกตเวที รักเคารพพ่อแม่ ผู้ปกครอง  ระลึกพระคุณของครูและแสดงออกซึ่ง การตอบแทนด้วยการปฏิบัติตนที่ แสดงถึงความรักชาติได้ตามวัย

 

3.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

           - กิจกรรมธนาคารความดี

           - กิจกรรมเสริมประสบการณ์

 3.2) มีความซื่อสัตย์สุจริต  รู้จักแยกแยะของตนเองและของผู้อื่น ไม่พูดปด  ยอมรับการกระทำ  ไม่ลักขโมย คืนของที่เก็บได้ให้เจ้าของหรือมอบให้ครู

3.3)  โครงการกีฬาสี

        โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

            - กิจกรรมธนาคารความดี

            - กิจกรรมเสริมประสบการณ์

 

 

3.3) ไม่รังแกเพื่อน สัตว์ และไม่ทำลายต้นไม้  รู้จักแบ่งปันของเล่น ของใช้แก่เพื่อนและผู้อื่น  รู้จักให้ความช่วยเหลือผู้อื่น  และ  ปฏิบัติตนตามประเพณี พิธีทางศาสนาด้วยท่าทีที่เคารพ

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

3.4) โครงการวันสำคัญทางศาสนา

        โครงการหนูน้อยมารยาทงาม                      

        โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

        ประเพณีไทย

3.4) มีมารยาทในการพูด การฟัง การไหว้ แสดงความเคารพผู้ใหญ่ และในการรับประทานอาหาร และแสดงออกถึงความรักชาติ

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ 4   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา

 

4.1

สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้

85

4.2

มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้

85

4.3

มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย

85

4.4

มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

80

4.5

มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

85

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

โครงการส่งเสริมความพร้อมทางสติปัญญา

- กิจกรรมตอบปัญหา

- กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก

- กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

- กิจกรรมคณิตคิดคิดสนุก

- กิจกรรมวิทยาศาสตร์แสนสนุก

- กิจกรรมจิตรกรน้อย

 

-                   สนใจ ซักถาม อยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆรอบตัว และทำกิจกรรมด้วยความสนใจ

-                   รู้จักตั้งคำถามในสิ่งที่สงสัยเพื่อนำไปสู่การหาคำตอบ

-                   สนใจเรียนรู้ผ่านกิจกรรมและสื่อที่หลากหลาย และใช้เวลาว่างในการอ่าน

-                   บอกลักษณะ จัดประเภทและคุณสมบัติของสิ่งต่างๆ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้ตามวัย บอกความเหมือน ความต่างของสิ่งต่างๆ

-                   สามารถเล่าเรื่องตามความคิดและจินตนาการของตนเอง  สร้างสรรค์ผลงานที่แปลกใหม่ หลากหลายตามความคิดของตนเอง

 

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ 5   ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

5.1

ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์

85

5.2

ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล

85

5.3

ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก

80

5.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก

80

5.5

ครูใช้เครื่องมือการวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง

90

5.6

ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์

85

5.7

ครูจัดสิ่งแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

85

5.8

ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก และผู้ปกครอง

80

5.9

ครูมีวุฒิและความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย

80

5.10

ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

5.1) โครงการพัฒนาหลักสูตร

        - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

         พุทธศักราช  2542 หมวด  4  การจัดการศึกษา

       - หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.  2546

       - จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

       - วิเคราะห์มาตรฐาน

5.1)  ครูมีความรู้ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาปรับในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์

 

5.2) โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

         - จัดทำหน่วยการเรียนรู้

         - จัดทำแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ครบ 

           6  กิจกรรมต่อวัน

        - บันทึกหลังการสอน

        - ผลิตสื่อการเรียนรู้

        - จัดทำเครื่องมือประเมิน

        - จัดทำระเบียนประวัติของผู้เรียนทุกคน

        - ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

        - วิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียนตามวัย

5.2) สามารถจัดกิจกรรมและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพัฒนาการของผู้เรียนตามวัยและเต็มศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน

5.3) โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

        - จัดบรรยากาศในชั้นเรียน

        - จัดกิจกรรมให้หลากหลาย

 

 

 

 

 

 

 

5.3)สามารถจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศด้วยการปลุกเร้า จูงใจ เสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

    - สามารถอบรมผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความ

      ซื่อสัตย์สุจริตและอดออม

    - สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเล่นและได้

      แสดงออกอย่างสร้างสรรค์

    - สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมและรักการอ่าน

      ของผู้เรียน

    - สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกการคิด  ปฏิบัติ 

      แก้ปัญหาสื่อสาร และปรับปรุงตนเอง

 

 

 

 

 

 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

5.4) โครงการส่งเสริมพัฒนาการครูด้านวิชาการ

        และเทคนิคการเรียนการสอน

       โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร

        ประจำปี

 

5.4) - มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการใช้สื่อ

          และเทคโนโลยีทางการศึกษา

       - มีความสามารถและทักษะในการใช้สื่อและ

          เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อพัฒนางานตนเอง

          และผู้เรียน

        - ประเมินผลการใช้สื่อและเทคโนโลยี

          ทางการศึกษานำผลการประเมินมาใช้

5.5) โครงการติดตามกระบวนการเรียนรู้

         - สมุดประจำตัวผู้เรียน

         - บันทึกผลหลังสอน

         - การใช้ข้อมูลออกเยี่ยมบ้าน

 

5.5) สามารถนำผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนมาปรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้       

       - สามารถนำผลการประเมินมาปรับ

        พฤติกรรมของผู้เรียนมีการพัฒนาการจัด

        ประสบการณ์ตามวัยร่วมกับผู้ปกครองใน

        การพัฒนาผู้เรียน

5.6) โครงการติดตามกระบวนการเรียนรู้

        - ระเบียนประวัติผู้เรียน

        - การทำ  Case Study ศึกษาผู้เรียนรายบุคคล

        - วิเคราะห์พัฒนาการของผู้เรียนตามวัย

        - ฐานข้อมูลตามพัฒนาการทางกาย อารมณ์

          สังคม และสติปัญญา และปัญหาทั่วไป

5.6) สำรวจข้อมูลพื้นฐานผู้เรียนเป็นรายบุคคล

       - จัดระบบฐานข้อมูลเป็นรายบุคคล

       - ศึกษาผู้เรียนเป็นรายบุคคล

       - วิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเพื่อใช้

         ประกอบการ   

       - ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

5.7) โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

       โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้

 

5.7) สามารถจัดสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศปลุก

        เร้า จูงใจ และเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการ

        เรียนรู้ได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

5.8) โครงการวันสำคัญชาติ

       โครงการวันสำคัญทางศาสนา

       โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม

        ประเพณีไทย

       โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์ร่วมกิจกรรม

        กับชุมชน

 

5.8) ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียนกับผู้ปกครอง

        และกับชุมชน

 

 

 

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

5.9) โครงการส่งเสริมพัฒนาการครูด้าน

              วิชาการ และเทคนิคการเรียนการสอน

              โครงการพัฒนาประสิทธิภาพของ

               บุคลากรประจำปี

              โครงการติดตามกระบวนการเรียนรู้

5.9) ครูจบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและจัดครูตามวุฒิ ความรู้  ความสามารถให้ตรงกับงาน

5.10) โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์กับชุมชน

5.10) สามารถนำผลการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนมาปรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้

 

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

6.1

ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย

95

6.2

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย

95

6.3

ผู้บริหารมีหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานการคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ

95

6.4

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

95

6.5

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

95

6.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

95

6.7

เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย

90

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

6.1)  มีการกำหนดโครงสร้างการบริหารงาน 

       -  แผนปฏิบัติงานประจำปี

       -  ข้อมูลสารสนเทศ

       -  คู่มือการบริหารและการจัดการศึกษา

  บันทึกการประชุม คำสั่งการปฏิบัติงานของ

     สถานศึกษา

6.2)  การส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมสัมมนาตาม

        โอกาสต่าง ๆ

6.3)  โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

6.4)  บันทึกการประชุม คำสั่งการปฏิบัติงานของ

        โรงเรียน

6.5)  แฟ้มสะสมงานครู / ผู้บริหารสถานศึกษา

6.6)  แบบประเมินความพึงพอใจ

6.7)  รายงานประเมินโครงการ/กิจกรรม

     ผู้บริหารมีความเข้าใจในปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย  มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้นำและความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการรับการอบรม ใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม กระจายงานอย่างทั่วถึงและชัดเจน ใช้ข้อมูลการประเมินผลเป็นฐานคิดทั้งด้านวิชาการและการจัดการ กำหนดวิธีการใหม่ ๆ ที่เกิดประโยชน์ คุ้มค่า นำองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงและให้ความสำคัญกับงานวิชาการ โดยศึกษาค้นคว้าติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และผลงานวิชาการ การใช้หลักสูตรในการจัดการเรียนรู้ การสร้าง พัฒนา และเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ วัดและประเมินพัฒนาการเด็ก การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และเอาใจใส่การจัดการศึกษา เต็มศักยภาพและเต็มเวลา             มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล สามารถบริหารการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา ทำให้เด็ก ผู้ปกครอง และชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการศึกษา

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ 7  แนวทางการจัดการศึกษา

 

7.1

มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนำการปฏิบัติอย่างมี

ประสิทธิภาพ

95

7.2

มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย

90

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

7.3

จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจหลักการจัดการศึกษา

90

7.4

สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น

85

7.5

จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน

95

 

 

        โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

    ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

7.1)  หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

 - บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหาร

 หลักสูตรสถานศึกษา

โครงการพัฒนาหลักสูตร

7.1)สถานศึกษามีหลักสูตรที่พัฒนาเด็กให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเป้าหมาย หลักการ และมาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 

7.2)  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

7.2) ได้จัดให้มีผู้แทนองค์กรในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

 

7.3) โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน

        และชุมชน

         -  กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

7.3)  จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อแจ้งแนวทางการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก

7.4 โครงการศึกษาในและนอกสถานที่

  -  การเชิญวิทยากรมาให้ความรู้

         - โครงการวันวิชาการ

  -  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

         -  การทำข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ

7.4  สถานศึกษามีข้อมูลแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ชุมชนมีส่วนร่วมในการนำความรู้

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

7.5  โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

         - งานดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารสถานที่

            และวัสดุครุภัณฑ์

7.5  สถานศึกษามีแหล่งการเรียนรู้ที่สะดวก ปลอดภัย เพียงพอต่อการใช้งานและเอื้อต่อการเรียนรู้

 

 

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

8.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

90

8.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

90

8.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ

90

8.4

ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

90

8.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

90

8.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประกันคุณภาพภายใน

90

 

 

     โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

8.1)  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

        -  มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

        -  รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

8.1)  สถานศึกษามีการตรวจสอบมาตรฐานการศึกษา       จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา

 

8.2)  มีการวางแผนการบริหารและกำหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติงาน

      -  แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ

         สถานศึกษา

      -  ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

      -  คำสั่งแต่งตั้ง

      -  โครงการ / กิจกรรม

 

8.2)  สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนเป็นการดำเนินงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

8.3)  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศ

        ในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

     -  จัดระบบบริหารและสารสนเทศสถานศึกษา

8.3)  สถานศึกษามีการจัดทำระบบสารสนเทศให้เป็นหมวดหมู่ สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน

8.4)  ติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

     -  ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี

     -  คำสั่งแต่งตั้งมอบหมาย

     -  รายงานประเมินกิจกรรม / โครงการ

     -  คู่มือปฏิบัติงานฝ่าย

      - โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

8.4)  สถานศึกษามีการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และประเมินผลการดำเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา

8.5)  ผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและ

       ภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพ

       การศึกษาอย่างต่อเนื่อง

     -  ผลการประเมินคุณภาพของการศึกษาไปใช้

        ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     - รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของ

        สถานศึกษา

8.5)  สถานศึกษามีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไปวิเคราะห์ วางแผนเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

8.6)  จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในของ 

        สถานศึกษา

        -  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน

           สถานศึกษา

8.6)  - สถานศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา หลังจากสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดการศึกษาเสร็จสิ้นในแต่ละปีการศึกษา

       -  รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ

 

 

 

 

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ในสถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้             

 

9.1    เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา

80

9.2    มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับ

         ครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

80

 

           โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

9.1) มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีอาคาร

       สถานที่เหมาะสม

       - โครงการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

 

มีการสร้าง พัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา               เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากร  รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

9.2)  โครงการส่งเสริมสานสัมพันธ์กับชุมชน

         - จัดประชุมระดมพลังสมอง

         - ดำเนินการตามโครงการ

  - ประเมินผลและรายงาน

  - เชิญวิทยากรให้ความรู้

  - รายงานการปฏิบัติงาน

สถานศึกษามีการส่งบุคลากรและนักเรียนไปร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอื่น

มีการเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอกและเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ในสถานศึกษา

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่  10  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นของ การศึกษาปฐมวัย 

 

10.1   จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา

          วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัดการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา

90

10.2   ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

90

 

       โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

10.1) -โครงการส่งเสริมความพร้อมทางสติปัญญา   

         - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

         - โครงการวันสำคัญทางศาสนา

10.1) สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายปรัชญา วิสัยทัศน์  พันธกิจของโรงเรียน

10.2) ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายปรัชญา 

         วิสัยทัศน์

10.2) ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและฝึกฝนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งความรู้และคุณธรรมมีวิจารณญาณในการเลือก  สิ่งที่มีคุณค่าในการดำเนินชีวิต  สามารถดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขตามระบอบประชาธิปไตย  ผู้นำและผู้ตามที่ดี  กล้าแสดงออกพร้อมอุทิศตนตามศักยภาพของตน

 

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่  11  การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพ ให้สูงยิ่งขึ้น  

 

11.1  จัดโครงการ กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัด

        การศึกษาปฐมวัย

90

11.2  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

90

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

11.1                       ) จัดกิจกรรมที่สนองความต้องการของ

 สถานศึกษา

- โครงการรักษาความสะอาด

- โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม

11.1)  สถานศึกษาจัดโครงการ  กิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้นของสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาให้เข้าสู่มาตรฐาน  และเป็นที่ยอมรับของชุมชน

11.2)  ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย

 

11.2)  ผู้เรียนรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น

 

2.              การศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

1.1

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

90

1.2

มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

90

1.3

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง ต่อความรุนแรง โรค ภัย อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

90

1.4

เห็นคุณค่าในตนเอง มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่าง เหมาะสม

90

1.5

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

90

1.6

สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี/  นาฏศิลป์ กีฬา/

นันทนาการตามจินตนาการ

90

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

1.1) กิจกรรรมกายบริหาร

ผู้เรียน มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ  และออกกำลังกายสม่ำเสมอ 

1.2) งานอนามัยโรงเรียน

ผู้เรียน มีน้ำหนัก  ส่วนสูง และ  สมรรถภาพทางกาย  ตามเกณฑ์   มีสุขภาพดี

1.3) กิจกรรมโรงเรียนสีขาว

ผู้เรียน รู้จักป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง  โรคภัย  อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ 

1.4) กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์

ผู้เรียน รู้จักตนเอง เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ    กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม  และ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

1.5) กิจกรรมลีลาศิลป์

ผู้เรียนสามารถ สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ

 

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

 

2.1

มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

90

2.2

เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

90

2.3

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง

90

2.4

ตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

90

 

โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาดังกล่าวข้างต้น

ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จของโครงการ

2.1) โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

           - วันสำคัญทางศาสนา

           - วันสำคัญของชาติ

           -  ธนาคารความดี

           -  ระเบียบวินัย

           -  ออมทรัพย์

           -  มารยาทไทย

2.2)    -  วันไหว้ครู

           -  วันกตัญญู

ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ

ผู้เรียนรู้จักและมีน้ำใจเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

2.3) โครงการส่งเสริมพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้

           -   กิจกรรมก้าวไกลไปทันโลก

ผู้เรียนรู้จักแสดงความคิดเห็นของตนและรู้จัก ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยความเข้าใจ เห็นประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ยอมรับและเห็นความงามในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

2.4) โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อม

            -  กิจกรรมรณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม

            -  กิจกรรมรู้รักษ์พลังงาน

            กิจกรรมรักษาความสะอาด

-ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการใช้และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

- ผู้เรียนเข้าร่วมคิด ร่วมทำในกิจกรรม โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และบำรุงรักษา              สาธารณสมบัติ

 

เป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

เกณฑ์ที่คาดหวังคิดเป็นร้อยละ

มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการ

                    เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง                 

 

3.1

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด แหล่งเรียนรู้และสื่อต่างๆ รอบตัว  

85

3.2

มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม