รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)64

พิมพ์
หมวด: Uncategorised
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เขียนโดย Super User

 

รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 2564

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ  รหัสสถานศึกษา  43100015  ที่ตั้ง   78  ม.7  ถนนพ้นทุกข์ภัย  ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ   จังหวัดบึงกาฬ    38000   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   เบอร์โทรศัพท์  0-4249-1215 โทรสาร  0-4249-1930   e-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    Website   www.msb.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ วันที่ 1  กรกฎาคม 2480  เปิดสอนระดับชั้น เตรียมอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวนนักเรียน  764  คน   จำนวนบุคลากรของโรงเรียน   54  คน

 

ตอนที่ 2  การนำเสนอผลการประเมินตนเอง

 

ระดับปฐมวัย

1)      ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยู่ใน มาตรฐานการศึกษาการศึกษาปฐมวัย      ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม

ผลการจัดการศึกษาของระดับปฐมวัยโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 2564  รายมาตรฐาน 3 มาตรฐานดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ : ยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬมีกระบวนการส่งเสริมให้เด็ก มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้เด็กระดับอนุบาล 1-3 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับเด็กคือ การจัดกิจกรรมประจำวัน   6  กิจกรรมหลักที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กิจกรรมเกมการศึกษาที่ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา เด็กรู้จักสังเกต คิดหาเหตุผลและเกิดความคิดรวบยอด เกี่ยวกับสี รูปร่าง จำนวน ประเภท ความสัมพันธ์เกี่ยวกับพื้นที่ ระยะ ความเหมือนความต่าง และรู้จักการปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ข้อตกลงของการเล่นได้ส่วนกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา ทำให้เด็กรู้จักช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัยมีความรู้ ความสามารถ และความคิดรวบยอดในการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของตัวเราเองบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก ธรรมชาติรอบตัว และสิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก นอกจากนี้โรงเรียนได้จัดทำโครงการการเรียนรู้แบบบูรณาการ (PBL) และสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ในโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ โครงการเปิดโลกกว้าง รักหนังสือส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังในการพัฒนาด้านสติปัญญาให้เด็กรู้จักการแสวงหาความรู้ที่มีอยู่รอบตัวเด็ก  และเด็กเกิดความคิดรวบยอดในการเรียนรู้สิ่งรอบตัว และ เรียนรู้อย่างมีความสุข

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและจัดการ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ มีกระบวนการบริหารงานที่มีระบบแบบมีส่วนร่วมที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยการแบ่งโครงสร้างออกเป็น 7 ฝ่าย ใช้ระบบการการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2560 ใช้หลักการมีส่วนร่วมมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีการกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ไว้ในแผนอย่างชัดเจน รวมถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากำหนด และดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ติดตามผลการดำเนินงาน ผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป จัดทำรายงานผลการจัดการศึกษารายปี เป็น 3 มาตรฐาน โดยใช้รูปแบบการรายงานที่ต้นสังกัดกำหนด การรายงานครอบคลุมการดำเนินงานของโรงเรียน ทั้งในส่วนที่ดีและในส่วนที่ต้องพัฒนา  และนำไปเสนอต่อคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เพื่อให้ความเห็นชอบ และส่งต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกันคุณภาพภายนอกต่อไป

 

มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ

มีกระบวนการการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ครูประเมินพัฒนาการเด็กจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการจัดกิจวัตรประจำวัน ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ ด้วยวิธีการที่หลากหลายเช่น บันทึกหลังสอน บันทึกพฤติกรรมสังเกตการณ์ทำงาน การอธิบายผลที่เกิดขึ้น การตอบคำถาม จากผลงาน กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เช่น การสังเกตจากผลงานที่เด็กลงมือปฏิบัติจากการทดลอง การตอบคำถามขณะร่วมกิจกรรม การสำรวจ และการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของเด็กจากรายงานผลการประเมินพัฒนาการของนักเรียนตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ครูมีการสรุปผลพัฒนาการของเด็กทุกครั้งที่ประเมิน ทุกภาคเรียน และสื่อสารกับผู้ปกครองเกี่ยวกับความก้าวหน้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาเด็กโดยรายงานพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการพัฒนาเด็ก รายงานภาคเรียนละ 2 ครั้งและให้ผู้ปกครองร่วมประเมินพฤติกรรมของลูกเมื่ออยู่ที่บ้าน ครูนำผลการประเมินของผู้ปกครองมาใช้ในการพัฒนาเด็ก และนำไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการในพัฒนาเด็ก

 

 

2)  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2.1  แผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ  ปี 2563 - 2567

2.2  รายงานผลจากการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ  ปี 2564

2.3  รายงานผลการปฏิบัติโครงการและกิจกรรมและหลักฐานของโครงการและกิจกรรม

2.4  แผนการจัดประสบการณ์

2.5  หลักสูตรสถานศึกษา พ.ศ. 2561

2.6  มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

2.7  รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

2.8 รายงานผลการประเมินภายนอกรอบ 3

2.9 รายงานผลการประเมินภายนอกรอบ 4

 

3)  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ

3.1  แผนปฏิบัติงาน ที่ 1 โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก

3.2  แผนปฏิบัติงาน ที่ 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น

3.3  แผนปฏิบัติงาน ที่ 3 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ

3.4  แผนปฏิบัติงาน ที่ 4 โครงการส่งเสริมทักษะการคิด

3.5  แผนปฏิบัติงาน ที่ 5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการด้านสังคม

 

4)  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี

4.1  การจัดการเรียนรู้แบบ PBL

4.2  โครงการอุดมการณ์ประจำปี

 

5)  ความโดดเด่นของสถานศึกษา

เป็นโรงเรียนที่สอนให้เด็กๆมีความขยันอดทน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธา และมีความ    

สนุกสนานร่าเริงในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ

 

6)  โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

6.1 พัฒนาเด็กให้มีความพร้อม ทั้ง 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา

6.2 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่เน้นการเรียนรู้ปนการเล่น เรียนรู้อย่างมีความสุข

6.3 การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม

6.4 จัดการเรียนรู้ภาษาจีน เพิ่มเติมให้กับเด็กปฐมวัยทุกระดับชั้น

6.5 จัดการเรียนภาษาอังกฤษโดยเน้นสามวิชาหลัก คือ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก

ปฐมวัยเพื่อให้เด็กปฐมวัยมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ ภาษาอังกฤษได้ดี

6.6 จัดการเรียนรู้แบบ PBL (Project Based Learning)

6.7 ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย การรู้จักการรอคอย แบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น

 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับคุณภาพ     ยอดเยี่ยม

ผลการจัดการศึกษาของ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ปีการศึกษา 2564  รายมาตรฐาน 3 มาตรฐานดังนี้

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและจัดการ : ยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ยอดเยี่ยม

 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

- ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ได้ดำเนินการพัฒนาและ ส่งเสริม ผู้เรียนให้ มีความรู้ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการที่มีพัฒนาการที่ดี ให้มีทักษะในการอ่าน ฟัง พูด เขียนและตั้ง คำถาม ได้  สามารถค้นคว้าเพิ่มเติม เรียนรู้ ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้  สามารถสร้างนวัตกรรมจากองค์ความรู้ของตน และ นำเสนอผลงาน ทำงานร่วมกับ ผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข รู้จักพัฒนาต่อยอดความรู้  และภูมิใจในผลงานของตน

- ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีตาม หลักสูตร และ สถานศึกษากำหนด เพื่อมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ให้เกียรติเอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความภูมิใจในท้องถิ่น และความเป็นไทย ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  มีน้ำหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ และ หลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย อุบัติเหตุและปัญหาทางเพศ สร้างผลงานจาก เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์กีฬา และนันทนาการตามจินตนาการ  ผู้เรียน เรียนรู้ และปรับตัวอยู่ กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม และจริยธรรม ด้วยวิถีจิตซาเลเซียน ตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ได้มีการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจไว้อย่างชัดเจน สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ ตามบริบทของสถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น การกำหนดวิสัยทัศน์ ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  โดยการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจำปี การดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนด มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษากำหนด และดำเนินการตามแผน มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี นำ ผลการประเมินไปปรับปรุง รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปี โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม และจัดส่งรายงานผลการ ประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมีความสามารถ ทำให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ มีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศของโรงเรียนเป็นหมวดหมู่ เป็นปัจจุบัน  

หลักสูตรสถานศึกษามีความเหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น มีการนิเทศภายใน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด ความสามารถและความสนใจ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและ ตอบสนองความต้องการตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

ครูได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงกับความรู้ความสามารถหรือคุณวุฒิทางการศึกษา ส่งผลให้งานมีคุณภาพ ได้รับการยอมรับจากผู้ปกครองและชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้มี สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ นำผลที่ได้จากการรับมอบหมาย มาปรับใช้ พัฒนาโรงเรียนจนส่งผลให้ นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการบริหารการจัดการศึกษา

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาดและปลอดภัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก พอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดีสภาพแวดล้อมร่มรื่น และมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยี สารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีการสร้างและพัฒนาแหล่ง เรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อ พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง บุคลากรภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด ประสบการณ์

 

 

 

 

 

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ มีหลักสูตรสถานศึกษา ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น   มีกิจกรรม โครงการ ที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งครูผู้สอนมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการเรียนการสอน โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการคิด การปฏิบัติจริง มีวิธีการและ แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ห้องเรียน เชิงบวก มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูมีความตั้งใจ มุ่งมั่นในการพัฒนาการสอน  รู้จักใช้ สื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน มีการนำชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ และการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

 

2. หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ

2.1 แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา 2563 - 2567

2.2 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี 2564

2.3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการและกิจกรรม รูปภาพงาน/โครงการ/กิจกรรม

2.4 หลักสูตรโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬฉบับปรับปรุง 2561 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560)

2.5 มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา

2.6 รายงงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ

2.7 รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา

2.8 รายงานผลการประเมินภายนอกรอบ 3

2.9 รายงานผลการประเมินภายนอกรอบ 4

 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ

3.1 แผนปฏิบัติงานที่ 1 โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการคิด การอ่าน

3.2 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3.3 แผนปฏิบัติการที่ 3 โครงการพัฒนาและส่งเสริมวินัยในตนเองโดยใช้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

 

4) นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี

4.1  การจัดการเรียนรู้แบบ PBL

4.2  โครงการอุดมการณ์ประจำปี

 

5) ความโดดเด่นของสถานศึกษา

- โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน โดยจัดการเรียนรู้แบบ PBL เรียนรู้โดยการแก้ไชปัญหา หรือ สิ่งที่อยากรู้ในแต่ละห้องเรียน และมีการจัดแสดงผลงานในแต่ละปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เปิดร้านค้าขายของเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนเองเรียนรู้มา เพื่อจำลองสถานการณ์จริงในการค้าขาย

- โครงการอุดมการณ์ประจำปี โดยในแต่ละปีในการกำหนดหัวข้อนโยบายของซาเลเซียนเพื่อนำมาพัฒนา นักเรียนและโรงเรียน จัดกิจกรรมหมู่บ้าน 4 สี โดยมีกิจกรรมในแต่ละเดือนของสีนั้นๆ มีการเลือกคณะกรรมการสีเพื่อบริหารหมู่บ้านของตนเองในแต่ละเดือน โครงการอุดมการณ์ประจำปี จะเน้นเด็กมีความกล้าแสดงออก มีความซื่อสัตย์ มีความขยัน ร่าเริง ตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อบอสโก

 

6) โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

6.1  จัดการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

6.2  จัดการเรียนรู้ภาษาจีน เป็นภาษาที่ 3

6.3  จัดการเรียนรู้แบบ PBL (Project Based Learning)

6.4  จัดให้มีการพัฒนาและส่งเสริมการอ่านเขียนภาษาไทยอย่างคล่องแคล่ว

6.5  จัดให้มีการปลูกฝังระเบียบวินัยโดยผ่านกระบวนการลูกเสือ-เนตรนารี

6.6  จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์

6.7  ส่งเสริมให้ครูมีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 

 

    ลงนาม......................................................

(นางสาวผกามาศ   มาสอน)

     ผู้อานวยการโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

                                                                             วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2564

 

 

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000