Home

ค่ายวิชาการ ปีการศึกษา 2564

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เขียนโดย Super User

ในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 มาเดอร์นิภา ระงับพิษ เยี่ยมชมค่ายวิชาการ นางณัชชานันท์ ผลาสุข หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน ถึงความสำคัญของกิจกรรม จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และมีทักษะในด้านต่าง ๆ การทำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยผ่านกิจกรรมที่เน้นทักษะปฏิบัติและได้รับประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน โดยแบ่งฐานการเรียนรู้เป็น 7 ฐาน ประกอบด้วย

1. ฐานภาษาไทย

2. ฐานสังคมศึกษา 

3. ฐานคณิตศาสร์ 

4. ฐานวิทยาศาสตร์ 

5. ฐานภาษาต่างประเทศ 

6. ฐานสื่อศึกษา 

 • 000
 • 001
 • 002
 • 003
 • 004
 • 005
 • 006
 • 007
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124

ประกาศข่าวโรงเรียน

แผนที่โรงเรียน

Copyright 2011. Free joomla templates |photoshop brushes ที่อยู่ เลขที่ 78 ม.7 ถ.พ้นทุกข์ภัย อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000