Home

ตรวจ ATK

พิมพ์
หมวด: กิจกรรมโรงเรียน
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, ๐๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User

วันที่ 2 ตรวจ ATK (Antigen test kit)  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง รวม 127 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก รพ.สต.วิศิษฐ์เป็นผู้ตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ทางโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุน